Research Information

Untitled Document

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   แนะนำหน่วยงาน
     .......................................................
   ยุทธศาสตร์การวิจัย
     ......................................................
   แผนและรายงานสรุปผล 
     .......................................................
   จรรยาบรรณนักวิจัย
     .......................................................
   การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวิจัย
     .......................................................
   รางวัลและค่าตอบแทน 
     .......................................................
   ผลงานวิจัย
     .......................................................
   วารสารวิชาการที่ได้รับการรับรอง
     .......................................................
   ที่ปรึกษานักวิจัย
     .......................................................
   การนำเสนอผลงานวิจัย
     .......................................................
   Knowledge Management
     .......................................................
   ประกาศ และแนวปฏิบัติด้านการวิจัย
     .......................................................
   Download แบบฟอร์ม
     .......................................................
   Download แบบฟอร์มจริยธรรม
     การวิจัยในมนุษย์

     .......................................................

LINK


กิจกรรมสำนักวิจัย

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 ภาคการสัมมนา “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับภาคอุตสาหกรรม: นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพ” วันที่ 19 สิงหาคม เวลา 9.00 - 12.00 น. (รายละเอียด)
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ (รายละเอียด)

รายการ สายใย กศน. วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 (รายละเอียด)
งานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559” (Thailand Research Expo 2016) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 (รายละเอียด)

โครงการอบรมเรื่อง การใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอย (Regression) ในงานวิจัย วันที่ 29 มิถุนายน 2559 (รายละเอียด)

โครงการอบรมเรื่อง การออกแบบการวิจัย วันที่ 14 ตุลาคม 2558 และ 19 ตุลาคม 2558 (รายละเอียด)
โครงการอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2558 (รายละเอียด)
การอบรมเรื่อง : การใช้ภาษาไทยในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ณ ห้องประชุมสุทธามงคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2557 (รายละเอียด)
การอบรมเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ณ ห้องประชุมสุทธามงคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 (รายละเอียด)

ประชุมวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ "การเตรียมความพร้อมและผลกระทบการเคลื่อนย้าย แรงงานสายวิชาชีพหลักตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556

      (รายละเอียด)

การอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555" (รายละเอียด)
การอบรมเรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย" (รายละเอียด)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (รายละเอียด)
การประชุมหารือเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย (รายละเอียด)
การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555 (รายละเอียด)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรายงานความก้าวหน้า และติดตามการกำหนดปัญหาวิจัยและการทำวิจัยของคณาจารย์” (รายละเอียด)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จรรยาบรรณการวิจัย และเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่มีคุณภาพ” (รายละเอียด)
โครงการอบรมการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย (Statistics for Research) (รายละเอียด)