Research Information

Untitled Document

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   แนะนำหน่วยงาน
     .......................................................
   ยุทธศาสตร์การวิจัย
     ......................................................
   แผนและรายงานสรุปผล 
     .......................................................
   จรรยาบรรณนักวิจัย
     .......................................................
   การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวิจัย
     .......................................................
   รางวัลและค่าตอบแทน 
     .......................................................
   ผลงานวิจัย
     .......................................................
   วารสารวิชาการที่ได้รับการรับรอง
     .......................................................
   ที่ปรึกษานักวิจัย
     .......................................................
   การนำเสนอผลงานวิจัย
     .......................................................
   Knowledge Management
     .......................................................
   ประกาศ และแนวปฏิบัติด้านการวิจัย
     .......................................................
   Download แบบฟอร์ม
     .......................................................
   Download แบบฟอร์มจริยธรรม
     การวิจัยในมนุษย์

     .......................................................

LINK


ผลงานวิจัยปี 2557

ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย
หน่วยงานที่สังกัด
การศึกษาการยกตัวของยานยนต์จากแรงแม่เหล็กไฟฟ้า
A study of Magnetically Levitating for Vehicle

ดร.เสกสรรค์ สุทธิสงค์
อ.กิตติเชษฐ์ นนทะสุด
อ.สานิตย์ จันทโร

การบิน
การจำลองการถ่ายเทความร้อนในเต้านมภายใต้กระบวนการรักษาด้วยเลเซอร์
Simulation of Heat Transfer in the Human Breast under Laser Ablation
ผศ.ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์
การบิน
การตัดสินใจเชิงกลุ่มเพื่อการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ
ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ : การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความไว
Group Decision Making for Prioritization of Enabling Factors for Business Incubators : The Correlation and Sensitivity Analysis
ผศ.ดร.นิศากร สมสุข
การบิน
การพัฒนาสื่อการสอนเสริมความเข้าใจความหมายคำศัพท์เทคนิคการบินเฉพาะเกี่ยวกับ
น้ำมันเชื้อเพลิงการบินเพื่อวางแผนการบิน
The training media development to improve the activities understanding the meaning of specific definition with reference of aviation fuel for flight planning
อ.ประวิทย์ วงศ์วิวัฒน์
อ.ปรีชา สุขชัย
อ.บันเทิง เมฆฉาย
การบิน
ผลของสัญญาณเครือข่ายไร้สายต่ออัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะและการถ่ายเทความร้อน
ในร่างกายมนุษย์ (เชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์)
ผศ.ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์
การบิน
ปัจจัยขับเคลื่อนความสำเร็จและดัชนีชี้วัดสมรรถนะเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในการดำเนิน
การบริหารโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ผศ.ดร.นิศากร สมสุข
การบิน
แอพพลิเคชันปฏิทินองค์กร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย บนแอนดรอยด์สมาร์ทโฟน
Corporate Calendar Application for Eastern Asia University on Android Smartphone
อ.นิกร โภคอุดม
ดร.กัญจน์ณิชา โภคอุดม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้เจเนติกอัลกอริธึมสำหรับแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง
Adaptation of Genetic Algorithm for Solving Vehicle Routing Problem
ดร.กัญจน์ณิชา โภคอุดม
อ.นิกร โภคอุดม
อ.พิมลอร ตันหัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศูนย์สื่อสาร (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) ผ่านเว็บไซต์
Information System for managing the Communication Center (Department of Special Investigation) via Website
อ.สุปราณี วงษ์แสงจันทร์
อ.สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โมบายแอปพลิเคชันสำหรับระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี
Mobile Application for Just in time system
อ.พีรพนธ์ ตัณฑ์จยะ
อ.ศิวพร ชุณหวิทยธีระ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แอพพลิเคชันปฏิทินองค์กร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย บนแอนดรอยด์สมาร์ทโฟน
Corporate Calendar Application for Eastern Asia University on Android Smartphone
อ.นิกร โภคอุดม
ดร.กัญจน์ณิชา โภคอุดมิ
วิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ปฏิทินองค์กร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
Corporate Calendar Website for Eastern Asia University
อ.นิกร โภคอุดม
ดร.กัญจน์ณิชา โภคอุดม
วิศวกรรมศาสตร์
การควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดความเร็วสำหรับขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำสองเฟส
A Speed Sensorless Vector Control for Two-Phase Induction Motor Drives
อ.ณัฐพงศ์ เมืองจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
การวิเคราะห์เสถียรภาพอัตราขยายป้อนกลับของระบบประมาณค่าความเร็วขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำสองเฟส
A Stability Analysis Feedback Gain of Speed Estimate System for Two-Phase Induction Motor Drives
อ.ณัฐพงศ์ เมืองจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
การศึกษาผลกระทบของแรงดันระลอกคลื่นจากวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นที่มีผลต่อการบริโภคกระแสไฟฟ้า
และค่าความสว่างของหลอดแอลอีดี
The Study Effect of Ripple Voltage from Half Wave Rectifier to LED Lamp
อ.ปฏิภาณ เกิดลาภ
วิศวกรรมศาสตร์
ระบบควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในห้องเรียนด้วย RFID
The electrical energy control system in classroom with RFID
อ.กิตติเชษฐ์ นนทะสุด
อ.นิกร โภคอุดม
วิศวกรรมศาสตร์
การพัฒนารถสกู๊ตเตอร์ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริด
Development of the Hybrid Scooter
อ.ธีรพงศ์ บริรักษ์
ผศ.ธนากร น้ำหอมจันทร์
อ.พงศ์สวัสดิ์ คชภูมิ
วิศวกรรมศาสตร์
สมบัติเชิงกลของแผ่นยางมาสเตอร์แบทซ์ผสมผงถ่าน
Mechanical Properties of Master Batch Sheet with Charcoal
อ.จรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ
ผศ.ดร.ปุญญานิช อินทรพัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
การศึกษาการยกตัวของยานยนต์จากแรงแม่เหล็กไฟฟ้า
A study of Magnetically Levitating for Vehicle
ดร.เสกสรรค์ สุทธิสงค์
อ.กิตติเชษฐ์ นนทะสุด
อ.สานิตย์ จันทโร
วิศวกรรมศาสตร์
การพัฒนาตู้อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
The development of salar drying
อ.อนิรุทธิ์ ต่ายขาว
วิศวกรรมศาสตร์
การปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน กรณีศึกษา แผนกตรวจสอบคุณภาพเสื้อผ้า
Productivity Improvement by Method Improvement Case Study of Quality Inspection Clothes.
อ.อรอุมา กอสนาน
วิศวกรรมศาสตร์
นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ร่วมกับแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
Innovative education : Using augmented reality (AR) technology to support course book by the Ministry of Education
อ.นงลักษณ์ ปรีชาดิเรก
อ.ธันยา นวลละออง
วิศวกรรมศาสตร์
การประเมินหลักสูตรโดยใช้การประเมินตามแบบจำลองของซิปป์ กรณีศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
Ciricurum Evaluation by CIPP Model Case Study Bachelor of Nursing (2010) Ciricurum of Nursing School Eastern Asia University
ดร.ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์
พยาบาลศาสตร์
การประเมินความต้องการจำเป็นทางด้านสุขภาพของชุมชนการเคหะคลอง 7
Health Need Assessments: A Case Study on Karn Kaha Klong 7 Community
อ.มลฤดี เพ็ชรลมุล
พยาบาลศาสตร์
การสำรวจภาวะสมองเสื่อม การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน และภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ
A survey of dementia, basic activity daily living, and depression of older adults
อ.นิติกุล บุญแก้ว
อ.อัญชลี เชี่ยวโสธร ดูวอล
อ.นุจรินทร์ โพธารส
อ.มลฤดี เพ็ชร์ลมุล
อ.สวนีย์ บำรุงสุข
อ.สุพิณญา คงเจริญ
พยาบาลศาสตร์
ผลของการให้คำแนะนำโดยเภสัชกรชุมชนแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
Outcomes of counseling by Community Pharmacist to Diabetic patients at Thanyaburi district, Pathum thani
อ.อิทธิชัย ทิมมณี
อ.เอมอร ชัยประทีป
อ.ปรมาภรณ์ ดาวงษา
อ.ปิลันยา พิมพาวะ
เภสัชศาสตร์
การพัฒนาตำรับน้ำมันรำข้าวเพื่อเพิ่มการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
Developing formulations of rice bran oil for antioxidant activity
รศ.ภญ.ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์
ผศ.ดร.รุ้งตะวัน สุภาพผล
เภสัชศาสตร์
ประสิทธิภาพในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของน้ำมันรำข้าวที่มีความเข้มข้นของ gamma oryzanol ต่าง ๆ กัน
Antioxidant activity of rice bran oil containing different concentrations of gamma oryzanal
รศ.ภญ.ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์
รศ.ดร.ภญ.มัทนา ประทีปะเสน
ผศ.ดร.รุ้งตะวัน สุภาพผล
เภสัชศาสตร์
เจลแอสไพรินเอสมานานและเอเซียติโคไซด์
Aspirin, Esmanan and Asiaticoside Gel
ผศ.ภก.วิเชียร ธานินทร์ธราธาร
อ.ภก.อนันต์ อุดมพรประภา
อ.ภก.เอกชัย ดำเกลี้ยง
รศ.ดร.นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ
เภสัชศาสตร์
การศึกษาความสัมพันธ์ของการเข้าสู่การประกอบอาชีพของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปีการศึกษา 2556
อ.นันทวุฒิ จำปางาม
อ.สิทธิโชค หายโสก
อ.เยาวลักษณ์ หวานส่ง
อ.มัตติกา ยงประเดิม
นางสาวทัศนีย์วรรณ นวลหนู
นายสกรรจ์ พรหมศิริ
นางสาวลัดดดา วีระเบญจพล
สาธารณสุขศาสตร์
ผลของการใช้ธงโภชนาการที่มีต่อภาวะโภชนาการของนักเรียน โรงเรียนวัดศิริจันทราราม จังหวัดปทุมธานี
Effect of Nutrition Flag used for Watsirijantaram School Students on their Nutritional Status in Pathumthani Province
อ.ศิริพงษ์ พิมสุคะ
อ.ชวิศา แก้วอนันต์
อ.ฐาปกรณ์ คำหอมกุล
สาธารณสุขศาสตร์
การสัมผัสฝุ่น ปัญหาด้านสุขภาพและการป้องกันอันตรายจากฝุ่นของคนงานในโรงงานผลิตพลาสติกรีไซเคิล
Dust Exposure, Health Problems and Hazard Prevention from Dust of Workers in Plastic Recycling Industryี
อ.อาทิตยา จิตจำนงค์์
สาธารณสุขศาสตร์
ัสภาพการละเมิดมรรยาททนายความ ตามข้อบังคับทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529
Status of the Violation of Lawyer's Professional Ethics under Lawyer's Regulation on Lawyer's Professional Ethics B.E. 2529
อ.บำรุง ตันจิตติวัฒน์
อ.สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล
อ.ไชยวัฒน์ บุญนาค
ว่าที่ ร.ต.ธนวิศิษฎ์ มหพฤทธิ์ไพศาล
อ.พิชชา ใจสมคม
นิติศาสตร์
คู่มือข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ฉบับอ้างอิง อ.กิตติ ขยางคกุล
ผศ.ธนวิศิษฎ์ มหพฤทธิ์ไพศาล
อ.พิชชา ใจสมคม
นิติศาสตร์
การสื่อสารบูรณาการในยุคดิจิทัลในประเทศไทย : กรณีศึกษาสื่อวิทยุออนไลน์
Integrated communication in digital Era in Thailand : A case study of online radio
ดร.อุษา ศิลป์เรืองวิไล
นิเทศศาสตร์
รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของ PEA ภายในโครงการหลัก "การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลักที่ดีของ PEA" อ.วัชรายุธ์ โสตถิทัต
อ.ปนัดดา เจริญศักดิ์์
บริหารธุรกิจ
การยอมรับค่านิยมหลักของบุคลากร PEA ภายใต้โครงการหลัก "การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลักที่ดีของ PEA" อ.วิลาวัณย์ พึ่งตัว
บริหารธุรกิจ
การศึกษามูลเหตุจูงใจทางการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงวัยในจังหวัด อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท"
A study of push and pull factors for travelling motivation for senior tourist and behavior of senior tourists the route in Angthong Singburi and Chainat Provinces
อ.วัชรายุธ์ โสตถิทัต
ผศ.ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า
รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย
บริหารธุรกิจ
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสการตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่ม Fashion and Lifestyle สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุเพื่อยกระดับ SMEs ของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน ผศ.ดร.เยาวภา ปฐมศิริกุล
ดร.โชติรัส ชวนิชย์
ดร.เริ่ม ใสแจ่ม
ดร.มิรา เสงี่ยมงาม
ดร.รัฐพล สันสน
อาจารย์สินิทรา สุขสวัสดิ์
บริหารธุรกิจ
การวิเคราะห์อุปสงค์นักท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ พื้นที่เมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพนานาชาติ
Tourist Demand Analysis for Supply Chain Lindage of Medical Tourism in Main Tourist Areas of Thailand to Enhance Competitiveness as World Class Health Care Provider
ผศ.ดร.เยาวภา ปฐมศิริกุล
ดร.อมรรัตน์ ศรีวาณัติ
ดร.พอดี สุขพันธ์
ดร.รัฐพล สันสน
บริหารธุรกิจ
การศึกษาสถานภาพดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย : การวิเคราะห์อภิมาน นายสกรรจ์ พรหมศิริ
รศ.ดร.ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
ดร.ทวีป เพ็ชร์สุวรรณ์
นางสาวลัดดา วีระเบญจพล
นางสาวทัศนีย์วรรณ นวลหนู
นางสาวนิภาพร พบสระบัว
รัฐประศาสนศาสตร์
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
Community Satisfaction Toward Public Services Provider of Bueng Yitho Municipality and the Strategy of the Quality of Life
อ.วิจิตร วิชัยสาร
รศ.ดร.สมาน งามสนิท
อ.พรภัทร์ หวังดี
อ.อรทิณี ทวยนาค
รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย
รัฐประศาสนศาสตร์
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสการตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่ม Fashion and Lifestyle สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุเพื่อยกระดับ SMEs ของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน ผศ.ดร.เยาวภา ปฐมศิริกุล
ดร.โชติรัส ชวนิชย์
ดร.เริ่ม ใสแจ่ม
ดร.มิรา เสงี่ยมงาม
ดร.รัฐพล สันสน
อาจารย์สินิทรา สุขสวัสดิ์
รัฐประศาสนศาสตร์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งบริการนักท่องเที่ยว ชายหาดบ้านอำเภอ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อ.สุภาภรณ์ งามวัน
อ.กรีฑา ไขแสง
อ.ธนเทพ ศิริพัลลภ
อ.ประภัสสร ทองยินดี
รัฐประศาสนศาสตร์์
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา ทะเลโคลน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
Ecotourism Management of Mud Flat : A Case study in Ban Laem, Phetchaburi
อ.ปัญญาดา นาดีี
ศิลปศาสตร์์
การสังเคราะห์หนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาหน้าที่ภาษาและสถานการณ์ในการสื่อสารที่หน้าที่
ภาษาถูกนำไปใช้ในรูปแบบที่หลากหลาย
Synthesis of English Language Teaching Texts to Study Language Functions and the Situations Illustrating the Use of Patterns of each Function
พิกุล บุณยรัตพันธุ์
ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณี
ศิลปศาสตร์์
ัThe study of the influence of Thailand and Chaina's Political Economy for the economic development in Laos ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์นะทีี
ศิลปศาสตร์
ัการศึกษาสถานภาพดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย : การวิเคราะห์อภิมาน นายสกรรจ์ พรหมศิริ
รศ.ดร.ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
ดร.ทวีป เพ็ชร์สุวรรณ์
นางสาวลัดดา วีระเบญจพล
นางสาวทัศนีย์วรรณ นวลหนู
นางสาวนิภาพร พบสระบัว
บัณฑิตวิทยาลัย
ักโครงการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการใหม่)
ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ
บัณฑิตวิทยาลัย