Research Information

Untitled Document

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   แนะนำหน่วยงาน
     .......................................................
   ยุทธศาสตร์การวิจัย
     ......................................................
   แผนและรายงานสรุปผล 
     .......................................................
   จรรยาบรรณนักวิจัย
     .......................................................
   การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวิจัย
     .......................................................
   รางวัลและค่าตอบแทน 
     .......................................................
   ผลงานวิจัย
     .......................................................
   วารสารวิชาการที่ได้รับการรับรอง
     .......................................................
   ที่ปรึกษานักวิจัย
     .......................................................
   การนำเสนอผลงานวิจัย
     .......................................................
   Knowledge Management
     .......................................................
   ประกาศ และแนวปฏิบัติด้านการวิจัย
     .......................................................
   Download แบบฟอร์ม
     .......................................................
   Download แบบฟอร์มจริยธรรม
     การวิจัยในมนุษย์

     .......................................................

LINK


ผลงานวิจัยปี 2556

ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย
หน่วยงานที่สังกัด
การพัฒนาสื่ออบรมเรื่องการควบคุมน้ำหนักและ
ควบคุมระวางบรรทุกทางอากาศ
Training Media Development on Weight and
Balance Control by Air of Flight Operation
Officer, Nok Airline Limited

อ.ประวิทย์ วงศ์วิวัฒน์

การบิน
การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนของผิวหนังขณะ รักษาด้วยความเย็น Heat Transfer Analysis of Human Skin during Subjected to Cold Therapy ผศ.ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์
การบิน
การกำหนดและจัดกลุ่มปัจจัยขับเคลื่อนความสำเร็จ ในการดำเนินการบริหารโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมภายใต้มุมมองว่าด้วยฐานทรัพยากรและ เครือข่ายของความสัมพันธ์ Determining and Classifying the Drivers of Sustainable Competitive Advantage in Green Supply Chain Management : Resource-Based and Relational Views ผศ.ดร.นิศากร สมสุข
การบิน
การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ขับเคลื่อนความ ได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืนในการ ดำเนินการบริหารโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมตามวิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับ ชั้นแบบฟัซซี่ Prioritizing Drivers of Sustainable Competitive Advantages in Green Supply Chain Management Based on Fuzzy AHP ผศ.ดร.นิศากร สมสุข
การบิน
แบบจำลองการตัดสินใจด้วยกระบวนการวิเคราะห์ เชิงลำดับชั้นเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ ขับเคลื่อนความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน ในการดำเนินการบริหารโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม : ภายใต้มุมมองว่าด้วยฐานทรัพยากร และเครือข่ายของความสัมพันธ ผศ.ดร.นิศากร สมสุข
การบิน
การวิเคราะห์อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะและ การถ่ายเทความร้อนในดวงตามนุษย์จากการสัมผัส สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (เชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์) ผศ.ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์
การบิน
การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้รูปแบบสมองเป็นฐาน The Development of Web-Based Learning Using Brain Based Learning Theory อ.สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบให้คำแนะนำด้านโภชนาการ อ.สายสุนีย์ เจริญสุข
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ พระภิกษุ สามเณร และพุทธอาสาวัดปัญญานันทา ราม The State of Information Technology Knowledge of the monk, the novice and votary at Wat Panyanantaram อ.พิมลอร ตันหัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การซ่อนลายน้ำในภาพดิจิตัลโดยใช้ฟัซซี่ซีมีนและ ระบบอาณานิคมมด Digital Image Watermarking using FCM and ACS ดร.กัญจน์ณิชา โภคอุดม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาปัตยกรรมระบบจัดเก็บและค้นคืนจดหมายเหตุ ดิจิทัลส่วนบุคคลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาวัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี Architecture of Personal Digital Archive for Information Storage and Information Retrieval System : Case study of Wat Panyanuntaram, Pathumthani Province อ.ปัทมาภรณ์ ธรรมทัต
อ.สุคนธ์ทิพย์ คำจันทร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเพิ่มสมรรถนะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยการลดอุณหภูมิอากาศที่เข้าสู่คอนเดนเซอร์ The Efficiency Enhancement for Split Type Air Conditioning System by Decreasing Inlet Air Temperature of Condensing Unit อ.ธีรพงศ์ บริรักษ์
อ.พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ
วิศวกรรมศาสตร์
การออกแบบสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงความถี่ สูงพิกัด 9 กิโลโวลต์ 200 กิโลเฮิรตซ์ Design and Construction of 9-KV, 200-kHz High-Voltage High-Frenquency Power Supply ผศ.ธนากร น้ำหอมจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
การศึกษาความเหมาะสมและการเปรียบเทียบ ผลกระทบของการประหยัดพลังงานด้วยหลอด แอลอีดีและหลอด T8, T5 The Feasibility Study and Comparison the Effect of Energy Saving LED Lamps and Lamp T8, T5 อ.ปฏิภาณ เกิดลาภ
วิศวกรรมศาสตร์
การศึกษาการบริโภคกำลังไฟฟ้าของแท็บเล็ตและ ผลกระทบข้างเคียงต่อคุณภาพไฟฟ้า The Study of Electrical Power Consupmtion of Tablet and Side Effect to Power Quality ผศ.ชุติพนธ์ อู่ยายโสม
วิศวกรรมศาสตร์
ตู้อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ.อนิรุทธิ์ ต่ายขาว
วิศวกรรมศาสตร์
ระบบวัดอุณหภูมิและควบคุมการไหลของน้ำแบบ อัตโนมัติ กรณีศึกษาการลดอุณหภูมิของน้ำก่อนเข้า เครื่องทำน้ำเย็น Automatic Temperature Measurement and Water Flow Control System. A Case Study of Pre-Cooling Water for Cooling Water Machine ผศ.ธนากร น้ำหอมจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
สถานีอัดประจุขนาดเล็กสำหรับโทรศัพท์มือถือ A Station of a Small Charge for Smart Phone อ.ปฏิภาณ เกิดลาภ
วิศวกรรมศาสตร์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะ การคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอีส เทิร์นเอเชีย Factors Affecting the Academic Achievement of Mathematical Thinking Skill of Student's Eastern Aisa University อ.จันทราภา พูลสนอง
วิศวกรรมศาสตร์
การใช้แบบจำลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพกระบวนการติดตั้งแก๊สรถยนต์ อ.อรอุมา กอสนาน
วิศวกรรมศาสตร์
การประเมินท่าทางการทำงานของพนักงานขับรถ โดยสารประจำทางโดยใช้แบบสอบถามและเทคนิค การวิเคราะห์ท่าทางการทำงาน Fula Motion Assessment of Bus Driver by Questionnaire and Rula Technique อ.วรลักษณ์ เสถียร รังสฤษฎิ์
วิศวกรรมศาสตร์
การลดของเสียของสายการผลิตชิ้นส่วน คอมพิวเตอร์ประเภท Receptacle โดยใช้เทคนิค การศึกษาการทำงาน Defect Reduction of Receptacle Part Production Line by Work Study Techniques อ.จิตลดา หมายมั่น
วิศวกรรมศาสตร์
การกำหนดค่าความร้อนของถ่านชีวมวลผสมจาก ถ่านแกลบและถ่านขี้เลื่อย โดยใช้เทคนิคการ ออกแบบการทดลอง Heating Value Determination of Bio-Char from Rice Husks Char and Sawdust Char Using Experimental Design Technique อ.จรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
การศึกษาผลกระทบของแหล่งจ่ายไฟสำหรับหลอด แอลอีดี The Effect of Power Supply of LED Lamp อ.ปฏิภาณ เกิดลาภ
วิศวกรรมศาสตร์
การซ่อนลายน้ำในภาพดิจิตัลโดยใช้ฟัซซี่ซีมีนและ ระบบอาณานิคมมด Digital Image Watermarking using FCM and ACS ดร.กัญจน์ณิชา โภคอุดม
วิศวกรรมศาสตร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลล้างมือสมุนไพรด้วยเทคนิค การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ The Application of Quality Deployment (QFD) for Product Development of Herbal Gel Wash อ.วรลักษณ์ เสถียร รังสฤษฎิ์
วิศวกรรมศาสตร์
รูปแบบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชาว มุสลิม health promotion behaviors model of muslim elders ดร.ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์
พยาบาลศาสตร์
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่สัมพันธ์กับการกำกับตนเองของ ผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคไตวายเรื้อรัง Causal Factors associated with Selfregulation of children with chronic kidney disease. ดร.ชญานิกา ศรีวิชัย
พยาบาลศาสตร์
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ วิธีการพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในระยะ คลอด Systematic review on nursing intervention for decreasing labour pain อ.นิธิมา คันธะชุมภู
พยาบาลศาสตร์
ผลของโปรแกรมระเบิดสมองและรับรู้ความรู้สึกตัว ต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Effective of Program enlighten and mindfulness to the stress in 2nd year nursing students at Eastern Asia University อ.กนิษฐ ศรีปานแก้ว
พยาบาลศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างความตึงเครียดทางอารมณ์ และความแตกฉานด้านสุขภาพกับพฤติกรรม ควบคุมน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 Relationships between emotional distress, health literacy, and glycemic control behaviors of the elderly with type 2 diabetes อ.นิติกุล บุญแก้ว
พยาบาลศาสตร์
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่สัมพันธ์กับการกำกับตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคไตวายเรื้อรัง Causal Factors associated with Self-regulation of children with chronic kidney disease. ดร.ชญานิกา ศรีวิชัย
พยาบาลศาสตร์
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะการเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ (E-Learning) รายวิชาทักษะทางคลินิกในการ ติดตามการรักษาด้วยยา The instruction development to enhance ELearning in clinical skill in drug therapy monitoring course อ.พัทธ์ศิญคุณ ขนิษฐ์น้อย
เภสัชศาสตร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิดหน้าที่มีส่วนผสมของข้าว กล้อง Development of Moose Scrub Product containing Brown Rice อ.สุรัติวดี ทั่งมั่งมี
อ.อังคนา วิชิต
เภสัชศาสตร์
องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านเชื้อรา ฤทธิ์ต้านเชื้อ แบคทีเรีย และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันหอม ระเหยจากพืชสมุนไพรไทย Chemical composition, anti-fungal, antibacterial and anti-oxidant activities of essential oils from some selected Thai medicinal plants อ.ธีระวัฒน์ บุญโสม
อ.กฤษดา อนันตวุฒิกุล
อ.อาภากร ทรงสุมนัส
เภสัชศาสตร์
ฤทธิ์ของข้าวกล้องงอกต่อการต้านการแพร่กระจาย ของเซลล์มะเร็งผิวหนัง รศ.ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์
อ.รุ้งตะวัน สุภาพผล
อ.จุฑารัตน์ เทียมทอง
เภสัชศาสตร์
สมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ยังยั้งเชื้อวัณโรค Thai Medicinal plants with anti-tuberculosis activity อ.อารีรัตน์ ซื่อดี
อ.ปิลันยา พิมพาวะ
อ.วิเชียร ธานินทร์ธราธาร
เภสัชศาสตร์
ผลของการให้คำแนะนำโดยเภสัชกรชุมชนในผู้ป่วย โรคเบาหวานในเขตอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี Effect of conseling outcome by Community Pharmacy in Diabetic patients at Thanyaburi district, Pathum thani อ.สุรเชษฐ ลำคำ
อ.พัทธ์ศิญคุณ ขนิษฐ์น้อย
เภสัชศาสตร์
การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเมื่อเกิดภัย พิบัติจากสารเคมีของหน่วยงานสาธารณสุขและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดปทุมธานี Preparedness on Chemical Disaster Management of Public Health Organization and Related Agencies in Pathumthani Province, Thailand. อ.ศิริวรรณ ฉันเจริญ
สาธารณสุขศาสตร์
พฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและผลกระทบต่อ สุขภาพของเกษตรกร The Behavior of Agricultural Pesticide Users and Health Impact อ.สุธาสินี อั้งสูงเนิน
สาธารณสุขศาสตร์
ผลของโครงการบริการวิชาการ เรื่อง โภชนบัญญัติ 9 ประการ ต่อค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของนักเรียน โรงเรียนวัดศิริจันทราราม จังหวัดปทุมธานี อ.ชวิศา แก้วอนันต์
สาธารณสุขศาสตร์
โครงการวิจัยและประเมินทิศทางการรณรงค์ด้าน การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผศ.ดร.ดุษฏี เจริญสุข
สาธารณสุขศาสตร์
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองลูกจ้างด้าน ความปลอดภัยในการทำงานตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน พ.ศ. 2554 : ศึกษากรณีสถาน ประกอบการย่านรังสิตและใกล้เคียงจังหวัดปทุมธานี Legal Problems about protecting employee under Occupational Safety, Health and Environment ACT B.E. 2554 : a case study on Rangsit enterprises and nearby in Pathum Thani อ.สุชาดา เรืองแสงทองกุล
นิติศาสตร์
การทำตัวชี้วัดการปฏิบัติตามพันธกรณีของ อนุสัญญาสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับ อ.กิตติ ชยางคกุล
นิติศาสตร์
การสื่อความหมายผ่านภาพถ่ายของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย Communication Through Photographs for Upper Secondary School Students ดร.ศุนิสา ทดลา
นิเทศศาสตร์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และการมีส่วนร่วม ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ บุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ของ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย Perception in Knowledge, Understanding of Indicators and Participating in Internal Quality Assurance of Accounting Academics Workforce of Private Higher Education Institution in Thailand อ.ปัทมนันท์ บุญถนอมตีรัตน์
บริหารธุรกิจ
The Role of Assertiveness of Department Heads in Managing in a Business Environment Resulting in Good Performance Malin Chandrachoti
บริหารธุรกิจ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนกะทิเทียม อ.วัชรายุธ์ โสตถิทัต
บริหารธุรกิจ
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ และค่านิยม หลักที่ดีของ PEA อ.วัชรายุธ์ โสตถิทัต
อ.ปนัดดา เเจริญศักดื
อ.วิลาวัณย์ พึ่งตัว
บริหารธุรกิจ
รูปแบบการจัดการความสามารถในการแข่งขันของ ผู้ประกอบการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร จังหวัด ปทุมธานี ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อ.วัชรายุธ์ โสตถิทัต
บริหารธุรกิจ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนกะทิเทียม ดร.เริ่ม ใสแจ่ม
บริหารธุรกิจ
รูปแบบการจัดการความสามารถในการแข่งขันของ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่ม OTOP จังหวัดปทุมธานี ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดร.เยาวภา ปฐมศิริกุล
บริหารธุรกิจ
การพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการ บริหารจัดการของผู้นำชุมชน จังหวัดปทุมธานี ใน การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รศ.ดร.เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์
บริหารธุรกิจ
รูปแบบการบริหารจัดการความสามารถในการ แข่งขันของธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดปทุมธานี ใน การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดร.เยาวภา ปฐมศิริกุล
บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ สาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ.นพวรรณ เจริญ ทรัพย์
รัฐประศาสนศาสตร์
การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการจัดตั้ง ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองลาดสวาย อ.กัญญาณัฐ เฮ็งบ้านแพ้ว
อ.อรทิณี ทวยนาค
รัฐประศาสนศาสตร์
บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการพัฒนา คุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การ บริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง อ.สุภาภรณ์ งามวัน
อ.จงดี จันทร์เรือง
อ.กรีฑา ไขแสง
รัฐประศาสนศาสตร์
การสังเคราะห์หนังสือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อศึกษา หน้าที่ภาษาและสถานการณ์ในการสื่อสารที่หน้าที่ ภาษาถูกนำไปใช้ในรูปแบบที่หลากหลาย Synthesis of English Language Teaching Texts to Study Language Functions and the Situations Illustrating the Use of Patterns of each Function รศ.พิกุล บุณยรัตพันธุ์
รศ.ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รศ.ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ
ศิลปศาสตร์