Research Information

Untitled Document

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   แนะนำหน่วยงาน
     .......................................................
   ยุทธศาสตร์การวิจัย
     ......................................................
   แผนและรายงานสรุปผล 
     .......................................................
   จรรยาบรรณนักวิจัย
     .......................................................
   การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวิจัย
     .......................................................
   รางวัลและค่าตอบแทน 
     .......................................................
   ผลงานวิจัย
     .......................................................
   วารสารวิชาการที่ได้รับการรับรอง
     .......................................................
   ที่ปรึกษานักวิจัย
     .......................................................
   การนำเสนอผลงานวิจัย
     .......................................................
   Knowledge Management
     .......................................................
   ประกาศ และแนวปฏิบัติด้านการวิจัย
     .......................................................
   Download แบบฟอร์ม
     .......................................................
   Download แบบฟอร์มจริยธรรม
     การวิจัยในมนุษย์

     .......................................................

LINK


ผลงานวิจัยปี 2555

บสร้างชุดท
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย
หน่วยงานที่สังกัด
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์จราจรทางอากาศเพื่อ
การจัดระยะห่างระหว่างอากาศยาน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาคณะการบิน

สมนึก พึ่งพวก

การบิน
การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาการเดินอากาศ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการเดินอากาศด้วยวิธีคำนวณ (Dead Reckoning) ของนักศึกษาคณะการบิน ชั้นปีที่ 3 บุญมี จันทร์สวัสดิ์
การบิน
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจความหมายคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับน้ำหนัก
การบรรทุกทางอากาศ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาการบริหารการอำนวยการบิน
ประวิทย์ วงศ์วิวัฒน์
การบิน
คุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจกลับมาใช้บริการของผู้โดยสารท่าอากาศยาน เขตภาคเหนือ สุภกัญญา ชวนิชย์
ปริยากร มนูเสวต
กรณัฏฐ์ สกุลกฤติ
การบิน
คุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจกลับมาใช้บริการของผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ของท่าอากาศยานภูเก็ต สุฐิต ห่วงสุวรรณ
สุกัญญา สมมณีดวง
เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย์
การบิน
การศึกษาเชิงอุณหพลศาสตร์ของเครื่องปิ้งหมูกึ่งอัตโนมัติ ธีรพจน์ เวศพันธุ์
วิศวกรรมศาสตร์
การปรับปรุงแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องพันฉลากอัตโนมัติ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำอัดลม
นิศากร สมสุข
วิศวกรรมศาสตร์
การออกแบบการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อกำหนดสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการชุมโครเมียม : กรณีศึกษา
นิศากร สมสุข
วิศวกรรมศาสตร์
อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในดวงตามนุษย์เนื่องจากการสัมผัสสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความถี่ต่างกัน ธีรพจน์ เวศพันธุ์
วิศวกรรมศาสตร์
การพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สายสุนีย์ เจริญสุข
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปแบบการเรียนบนเว็บตามทฤษฎีการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อทักษะการแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปแบบการฝึกอบรมการดำเนินการวิจัยโดยใช้สัญญาการเรียนรู้สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
พิรุณพร จงไพศาล
รินธรรม ธารมุกตา
นพวรรณ เจริญทรัพย์
สุกิจ อยู่ในธรรม
เบญจอาภา พิเศษกุลวงศ์
นันทิยา จรูญแสง
ศุนิสา ทดลา
ลัดดา วีระเบญจพล
นิภาพร พบสระบัว
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินและลดความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ำดื่ม วรลักษณ์ เสถียรรังสฤษฎิ์
วิศวกรรมศาสตร์
ต้นแบบโรงเรือนปลูกพืชไร้ดินแบบอัตโนมัติสำหรับบ้านพักอาศัย ธนากร หอมจันทร์
ธีรพงศ์ บริรักษ์
ธัชกร อ่อนบุญเอื้อ
กุลวดี เถนว้อง

วิศวกรรมศาสตร์
ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนเพาะปลูกพืชไร้ดิน แบบ Evaporative Cooling System ร่วมกับการสเปรย์ละอองน้ำแบบอัตโนมัติ โดยใช้ PLC
ธนากร หอมจันทร์
อติกร เสรีพัฒนานนท์

วิศวกรรมศาสตร์
ระบบควบคุมสารละลายอัตโนมัติสำหรับเพาะปลูกพืชไร้ดินวิธีไฮโดรโปรสิกส์แบบ NFT โดยใช้ Microcontroller ธัชกร อ่อนบุญเอื้อ
ประภาพร กุลยิ้มรัตน์ชัย
วิศวกรรมศาสตร์
การออกแบบสร้างโรงเรือนเพาะปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์แบบ Evaporative Cooling System ร่วมกับการสเปรย์ละอองน้ำ ธีรพงศ์ บริรักษ์
พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ
วิศวกรรมศาสตร์
ปัจจัยที่มีผลต่อการนำโรงเรือนต้นแบบปลูกพืชไร้ดินมาใช้ในบ้านพักอาศัย อ.กลุวดี เถนว้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย)
วิศวกรรมศาสตร์
ศึกษาสภาพปัญหาในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
วราลักษณ์ อ้อยชัยศรี
วิศวกรรมศาสตร์
การแบ่งปันภูมิปัญญาส่งเสริมเจตคติทางวิทยาศาสตร์และการเห็นคุณค่าในตนเอง กุลวดี เถนว้อง
วิศวกรรมศาสตร์
การออกแบบชุดโคมแอลอีดีเซ็ทสำหรับเปลี่ยนแทนโคมฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ปฏิภาณ เกิดลาภ
วิศวกรรมศาสตร์
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของจอภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล : จอภาพซีอาร์ที แอลซีดี และ แอลอีดี ชุติพนธ์ อู่ยายโสม
วิศวกรรมศาสตร์
การออกแบบสร้างชุดทดสอบแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวนอากาศสำหรับความดันอากาศ -30 ถึง 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ระยะแกป 1 ถึง 5 มิลลิเมตร

ธนากร น้ำหอมจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
ผลการทดสอบหาค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ของฉนวนอากาศ โดยใช้อิเล็กโตรดระนาบ-ระนาบ ในช่องว่างอากาศ 1 ถึง 5 มิลลิเมตร ที่ความดันบรรยากาศ + 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ธนากร น้ำหอมจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
การลดอุณหภูมิก่อนเข้าคอนเดนเซอร์เพื่อเพิ่มสมรรถนะระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนด้วยการใช้ PVC Filling ธีรพงศ์ บริรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
การประยุกต์ใช้วิวัฒนาการของเทคโนโลยีไดโอดเปล่งแสงเพื่อการส่องสว่าง
ปฏิภาณ เกิดลาภ
วิศวกรรมศาสตร์์
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลของการใช้โคมดาวน์ไลท์ตราสินค้าต่าง ๆ ที่มีต่อค่าความสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า : กรณีศึกษาอาคารธรรมมาตา วัดปัญญานันทาราม
ชุติพนธ์ อู่ยายโสม
วิศวกรรมศาสตร์
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลของขนาดโคมดาวน์ไลท์ ที่มีต่อค่าความสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า : กรณีศึกษาอาคารธรรมมาตา วัดปัญญานันทาราม
ชุติพนธ์ อู่ยายโสมี
วิศวกรรมศาสตร
ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยในสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดปทุมธานี ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ อรทัย รุ่งวชิรา
พยาบาลศาสตร์
ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์มหวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์์
บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาล จังหวัดปทุมธานี ขวัญใจ ตีอินทอง
พยาบาลศาสตร์
ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของบุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วยที่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี สาริณีย์ จินดาวุฒิพันธ์
พยาบาลศาสตร์
การเจริญเติบโตพัฒนาการและภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัย บ้านเด็กอ่อนรังสิต สุชาดา ธนะพงศ์พร์
พยาบาลศาสตร์
ผลของการฝึกสมาธิอานาปานสติร่วมกับการฝึกสร้างจินตนาการต่อระดับสมาธิของเด็กสมาธิสั้นและพฤติกรรมไม่นิ่ง
อรวรรณ จันทร์มณี
พยาบาลศาสตร์
การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
อรนันท์ หาญยุทธ
พยาบาลศาสตร์
ผลของโปรแกรมการฝึกการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและระดับความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง สวนีย์ บำรุงสุข
สายฝน กันธมาลี
พีรยา สุธีรางกูร
พยาบาลศาสตร์
การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล ก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ศุภามณ จันทร์สกุล
พยาบาลศาสตร์
ผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง นุชนาท ประมาคะเต
กัลยา ศารทูลทัต
พยาบาลศาสตร์
ผลของน้ำมันรำข้าวและสารแกมมาออไรซานอลต่อการแสดงออกของยีนต้านอนุมูลอิสระในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก
ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์
สิริวิภา บูรณดิลก
รุ้งตะวัน สุภาพผล
อธิคม สุภาพผล
เภสัชศาสตร์
ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชสมุนไพรที่คัดเลือก นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ
กัลยา ภราไดย
อิงอร มันทรานนท์
ดร.นพดล รังแก้ว
ประไพพิศ พิชญ์ชานุวัฒน์
ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา
ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ
เภสัชศาสตร์์
การพัฒนาเจลหมักผมมะกรูด วิเชียร ธานินทร์ธราธาร
อลงกต แสงจันทร์ฉาย
เภสัชศาสตร์
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิธีการอภิปรายกลุ่มของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ในรายวิชาอาหารและโภชนาการ อาภากร ทรงสุมนัส
อังคณา วงษ์สกุล
เอมอร ชัยประทีป
เภสัชศาสตร์
ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฐานมาศ แก้วอนันต์
สาธารณสุขศาสตร์
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนโรงเรียนวัดศิริจันทราราม จังหวัดปทุมธานี ปรียากมล ข่าน
ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์
สาธารณสุขศาสตร์์
การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติจากสารเคมีของหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดปทุมธานี ศิริวรรณ ฉันเจริญ
สาธารณสุขศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในรายวิชากฎหมายปกครอง สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
พีรพจน์ ปิ่นทองดี
นิติศาสตร์์
ปัญหาการหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานของนายจ้างกับบทบาทของสหภาพแรงงาน : ศึกษากรณีองค์กรที่เป็นธุรกิจภาคเอกชนในย่านรังสิต จังหวัดปทุมธานี จันทร์เพ็ญ หงส์มาลัย
นิติศาสตร์
รูปแบบการฝึกอบรมการดำเนินการวิจัยโดยใช้สัญญาการเรียนรู้สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์ฯเอเชีย พิรุณพร จงไพศาล
รินธรรม ธารมุกตา
นพวรรณ เจริญทรัพย์
สุกิจ อยู่ในธรรม
เบญจอาภา พิเศษกุลวงศ์
นันทิยา จรูญแสง
ศุนิสา ทดลา
ลัดดา วีระเบญจพล
นิภาพร พบสระบัว
นิติศาสตร์
การเจรจาต่อรองร่วม : การศึกษาในด้านธุรกิจและกฎหมาย ชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์
กิตติ ชยางคกุล
สุมาลี สมนึก
นิติศาสตร์์
สภาพปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ศุนิสา ทดลา
นิเทศศาสตร์
รูปแบบการฝึกอบรมการดำเนินการวิจัยโดยใช้สัญญาการเรียนรู้สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์ฯเอเชีย พิรุณพร จงไพศาล
รินธรรม ธารมุกตา
นพวรรณ เจริญทรัพย์
สุกิจ อยู่ในธรรม
เบญจอาภา พิเศษกุลวงศ์
นันทิยา จรูญแสง
ศุนิสา ทดลา
ลัดดา วีระเบญจพล
นิภาพร พบสระบัว
นิเทศศาสตร์์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ระหว่างการใช้วิธีการบรรยายและกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ี โกศวัต รัตโนทยานนท์
บริหารธุรกิจ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยในเขตภาคกลางให้เป็นสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว รุ่งทิพย์ ไทยสม
บริหารธุรกิจ
ผลกระทบและความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจากการเปิดเสรีด้านแรงงานวิชาชีพบัญชีภายใต้ความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศุภลักษณ์ บุญถนอม
บริหารธุรกิจ
Apparel Bargaining Behavior, Action, Intention to Re-bargain, and Repurchase Intention between Thai and Chinese Consumers ชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์
บริหารธุรกิจ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ด้วยตนเองและการสอนแบบบรรยายในวิชาหลักการตลาดภาษาอังกฤษ วัชรายุธ์ โสตถิทัต
บริหารธุรกิจ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย วีรยา ชื่นชมกิจ
บริหารธุรกิจ
การศึกษาสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ กรณีศึกษา : ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศิรประภา ศรีวิโรจน์์
บริหารธุรกิจ
การเจรจาต่อรองร่วม : การศึกษาในด้านธุรกิจและกฎหมาย ชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์
กิตติ ชยางคกุล
สุมาลี สมนึก
บริหารธุรกิจ
การพัฒนาดัชนีและเกณฑ์ประเมินสมรรถนะสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง 7 จังหวัดปทุมธานี ธนากร จารุตั้งสกุล
รัฐประศาสนศาสตร์
รูปแบบการฝึกอบรมการดำเนินการวิจัยโดยใช้สัญญาการเรียนรู้สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์ฯเอเชีย พิรุณพร จงไพศาล
รินธรรม ธารมุกตา
นพวรรณ เจริญทรัพย์
สุกิจ อยู่ในธรรม
เบญจอาภา พิเศษกุลวงศ์
นันทิยา จรูญแสง
ศุนิสา ทดลา
ลัดดา วีระเบญจพล
นิภาพร พบสระบัว
รัฐประศาสนศาสตร์
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อินทิรา กุลวิเชียร
ศิลปศาสตร์
การศึกษากระบวนการจัดการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพบริการกรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ
ศิลปศาสตร์
วิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง อัมพร ศรีเสริมโภค
ศิลปศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยว อุษารดี ภู่มาลี
ลัดดาวรรณ ทองใบ
ศิลปศาสตร์
การลาออกกลางคัน การคงอยู่ และการเพิ่มจำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
รูปแบบการฝึกอบรมการดำเนินการวิจัยโดยใช้สัญญาการเรียนรู้สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์ฯเอเชีย พิรุณพร จงไพศาล
รินธรรม ธารมุกตา
นพวรรณ เจริญทรัพย์
สุกิจ อยู่ในธรรม
เบญจอาภา พิเศษกุลวงศ์
นันทิยา จรูญแสง
ศุนิสา ทดลา
ลัดดา วีระเบญจพล
นิภาพร พบสระบัว
ศิลปศาสตร์
รูปแบบการฝึกอบรมการดำเนินการวิจัยโดยใช้สัญญาการเรียนรู้สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์ฯเอเชีย พิรุณพร จงไพศาล
รินธรรม ธารมุกตา
นพวรรณ เจริญทรัพย์
สุกิจ อยู่ในธรรม
เบญจอาภา พิเศษกุลวงศ์
นันทิยา จรูญแสง
ศุนิสา ทดลา
ลัดดา วีระเบญจพล
นิภาพร พบสระบัว
บัณฑิตวิทยาลัย
การค้นคืนภาพโดยการพิจารณาน้ำหนักการกระจายของสีด้วยการกระจายตัวแบบเกาส์เซียนสำหรับฮิตโตแกรมสีในแบบจำลองสี HSV

ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย
วิศวกรรมศาสตร์
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ ในรายวิชากฎหมายปกครอง สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

พีรพจน์ ปิ่นทองดี
นิติศาสตร์
การหาประสิทธิภาพทางการเรียนผ่านเว็บไซต์ในรายวิชาหลักการบัญชี เรื่องการคิดค่าเสื่อมราคา

วีรยา ชื่นชมกิจ
บริหารธุรกิจ