Research Information

Untitled Document

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   แนะนำหน่วยงาน
     .......................................................
   ยุทธศาสตร์การวิจัย
     ......................................................
   แผนและรายงานสรุปผล 
     .......................................................
   จรรยาบรรณนักวิจัย
     .......................................................
   การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวิจัย
     .......................................................
   รางวัลและค่าตอบแทน 
     .......................................................
   ผลงานวิจัย
     .......................................................
   วารสารวิชาการที่ได้รับการรับรอง
     .......................................................
   ที่ปรึกษานักวิจัย
     .......................................................
   การนำเสนอผลงานวิจัย
     .......................................................
   Knowledge Management
     .......................................................
   ประกาศ และแนวปฏิบัติด้านการวิจัย
     .......................................................
   Download แบบฟอร์ม
     .......................................................
   Download แบบฟอร์มจริยธรรม
     การวิจัยในมนุษย์

     .......................................................

LINK


ผลงานวิจัยปี 2554

ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย
หน่วยงานที่สังกัด
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้สูงอายุในประเทศไทย : ศึกษากรณีผู้สูงอายุตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา

สุกิจ  อยู่ในธรรม

นิติศาสตร์
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิธีแผนผังความคิด ในรายวิชา กฎหมายอาญาภาคทั่วไป สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปิยเนตร ไล้เลิศ 
ยุพาพร คุ้มขัง
นิติศาสตร์
การสร้างแบบฝึกทักษะการใช้งานกล้องถ่ายภาพแบบ Digital Single Lens Reflex (DSLR) ครรชิต สิงหเสมานนท์
ชไมพร ไกยสิทธิ์

นิเทศศาสตร์

สำนักวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ศิริจันทรา
ภัทราวดี มากมี
นิเทศศาสตร์
รายการวิทยุ “หนังสือสื่อความรู้” : ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ฟัง สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 97.75 MHz วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี   พลอย ศรีสุโร 
กนกพรรณ วิบูลยศริน
นิเทศศาสตร์
การสอนอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 และเขต 2 จังหวัดปทุมธานี อัมพร ศรีเสริมโภค
ศิลปศาสตร์
การลาออกกลางคัน การคงอยู่ และการเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ   
สุจิตรา จำนงอุดม   
ขจิตา ศรีพุ่ม  
อัตตนาถ ยกขุน  
ณัชกมล หุ่นเก่า
ศิลปศาสตร์
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม  
ชไมพร ไกยสิทธิ์  
ศิวพร ชุณหวิทยะธีระ

ศิลปศาสตร์
สำนักวิจัย

เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกใช้บริการจุดผ่านแดนไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ
ศิลปศาสตร์
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ รายวิชาการอ่านภาษาไทยสำหรับผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เรื่อง คำศัพท์ สำหรับนักศึกษาจีน กนกกาญจน์ นุกูล
ศิลปศาสตร์
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการใช้บริการรถไฟระหว่างประเทศ สายหนองคาย-เวียงจันทร์  ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ
ศิลปศาสตร์
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อวัดเจดีย์หอย ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสไตล์การเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศุภลักษณ์ บุญถนอม
บริหารธุรกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย ธนสร กิรัมย์ 
สุมาลี  สมนึก
บริหารธุรกิจ
การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชวรัตน์  ศิริค้างคาวทอง   
ศุภลักษณ์  บุญถนอม 
บริหารธุรกิจ
ปัญหาและกระบวนการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนเมื่อใช้กฎแหล่งกำเนิดสินค้า ศิรประภา  ศรีวิโรจน์
บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของชุมชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เยาวภา ปฐมศิริกุล 
ประณต นันทิยะกุล

บริหารธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย
การบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ธนากร จารุตั้งสกุล
รัฐประศาสนศาสตร์
การพัฒนาดัชนีและเกณฑ์ประเมินสมรรถนะสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง 7 จังหวัดปทุมธานี ธนากร จารุตั้งสกุล
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดทำมาตรฐานกลางเพื่อกำกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิจิตร  วิชัยสาร
รัฐประศาสนศาสตร์
การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากของผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว ปภาวดี  คล่องพิทยาพงษ์  
เบญจวรรณ มีสารภี 
เอมอร ชัยประทีป   
รุ้งตะวัน สุภาพผล
เภสัชศาสตร์
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่ม รายวิชา เภสัชกรรมจ่ายยา 1 จิรวัฒน์ รวมสุข
เภสัชศาสตร์
การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้รับบริการในร้านยาชุมชน จังหวัดปทุมธานี จิระชัย มงคลชัยภักดิ์
จิรวัฒน์ รวมสุข
เอมอร ชัยประทีป
เภสัชศาสตร์
การทดสอบความคงตังของผลิตภัณฑ์พอกหน้าที่มีส่วนผสมข้าวกล้องงอก อังคนา วิชิต
เภสัชศาสตร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์พอกหน้าที่มีส่วนผสมข้าวกล้องงอก สุจิตรา  เหลืองนฤมิตรชัย
เภสัชศาสตร์
ฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของข้าวกล้องงอกต่อเซลล์มะเร็งผิวหนัง ปภาวดี  คล่องพิทยาพงษ์  
พรรณเพ็ญ เดี่ยวพานิช
อารียา ศุภวัฒน์
เภสัชศาสตร์
การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารการบิน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประวิทย์ วงศ์วิวัฒน์
การบิน
การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติผ่านเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เขมณัฎฐ์ อำนวยวรชัย
การบิน
การศึกษากลยุทธ์การแข่งขันของสายการบินต้นทุนต่ำ : กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์ สุฐิต ห่วงสุวรรณ,
เรืออากาศโท
สุกัญญา สมมณีดวง
การบิน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติ ในรายวิชา 01337306 (กฎการบินด้วย VFR)  บุญมี  จันทร์สวัสดิ์,
นาวาอากาศตรี
การบิน
การพัฒนาทักษะความเข้าใจความหมายของทัศนะสัญญาณไฟสำหรับการจราจรบริเวณสนามบิน สมนึก พึ่งพวก,
นาวาอากาศเอก
การบิน
การให้บริการแก่ผู้โดยสารของท่าอากาศยานในการกำกับดูแลของกรมการบินพลเรือน สุภกัญญา ชวนิชย์
ปรียากร มนูเสวต
กรณัฏฐ์ สกุลกฤติ
การบิน
การควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานด้วยระบบ RFID

สราวุธ นนทะสุด

วิศวกรรมศาสตร์

การสร้างระบบวัดไฟฟ้าแรงสูง พิกัด 20 KVac 28 KVdc โดยใช้วิธีโวลเตจดิไวเดอร์และวิธีชับแอนด์โพเทสคิวเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย

ธนากร น้ำหอมจันทร์

วิศวกรรมศาสตร์

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซีในรายวิชา โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รัชกฤช  ธนพัฒนดล

วิศวกรรมศาสตร์

การจัดตารางการสอนโดยใช้อัลกอริธึมมด กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นิกร โภคอุดม
สมหญิง  โภคอุดม
บัณฑิต รัตนไตร

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
สำนักบริการการศึกษา

การออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้านขนาดเล็ก

ชุติพนธ์ อู่ยายโสม

วิศวกรรมศาสตร์

การศึกษาเชิงทดลองของการกู้คืนความร้อนทิ้งจากปล่องเตาไพโรไลซิสด้วยฮีทไปป์

ธีรพจน์ เวศพันธ์
ธีรพงศ์ บริรักษ์

วิศวกรรมศาสตร์

วิธีการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นแบบฟัซซี่เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยแห่งความสำคัญในการนำ Six Sigma ไปปฏิบัติใช้ : หลักฐานจากประเทศไทย

นิศากร สมสุข
จิตลดา แซ่ลิ้ม

วิศวกรรมศาสตร์

การจัดตารางคุมสอบด้วยวิธีระบบอาณานิคมมด

นิกร โภคอุดม
สมหญิง  โภคอุดม

วิศวกรรมศาสตร์

การค้นคืนภาพโดยการพิจารณาน้ำหนักการกระจายของสีด้วยการกระจายตัวแบบเกาส์เซียน สำหรับฮิตโตแกรมสีในแบบจำลองสี HSV

ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย

วิศวกรรมศาสตร์

ผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากผลของความเครียดสนามไฟฟ้าของขั้วอิเล็กโตรดปลายแหลม-ระนาบ

อติกร เสรีพิพัฒนานนท์

วิศวกรรมศาสตร์

การทดลองเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวนอากาศโดยใช้แกปทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 และ 25 เซนติเมตร

ธนากร น้ำหอมจันทร์

วิศวกรรมศาสตร์

การทดสอบเปรียบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวนอากาศโดยใช้อิเล็กโตรดแบบระนาบ-ระนาบ และแกปทรงกลมขนาด 5 และ 25 เซนติเมตร

ธนากร น้ำหอมจันทร์

วิศวกรรมศาสตร์

การศึกษาเปรียบเทียบแฟคเตอร์สนามไฟฟ้าโดยใช้อิเล็กโตรดชนิดปลายแหลม-ระนาบ ในฉนวนน้ำมันหม้อแปลงและฉนวนอากาศ

ธนากร น้ำหอมจันทร์

วิศวกรรมศาสตร์

แฟคเตอร์สนามไฟฟ้าของอิเล็กโตรดสำหรับทดสอบหาแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์สำหรับฉนวนเหลวตามมาตรฐาน IEC 60156

ธนากร น้ำหอมจันทร์

วิศวกรรมศาสตร์

การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา : แผนกฉีดพลาสติกของโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์

จิตลดา หมายมั่น

วิศวกรรมศาสตร์

การสังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม

วราลักษณ์ อ้อยชัยศรี

วิศวกรรมศาสตร์

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้วยกระบวนการกลุ่มและสถานการณ์จำลองในรายวิชา กฎหมายสาธารณสุขของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อาทิตยา จิตจำนงค์

สาธารณสุขศาสตร์

บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงตามเกณฑ์สมรรถนะหลัก นักวิชาชีพสาธารณสุขของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 1

ทองหล่อ เดชไทย
อิสรียา  ดาราทอง

สาธารณสุขศาสตร์

พฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร

สุธาสินี อั้งสูงเนิน 
อาทิตย์  ปุณณกันต์ 
นายเพียงไผท  ชำนาญค้า

สาธารณสุขศาสตร์

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในรายวิชา การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3

ศิวพร ชุณหวิทยะธีระ
ชไมพร ไกยสิทธิ์ 
สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม

เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิจัย
ศิลปศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา จากกรณีตัวอย่างของการแบ่งกลุ่มต่อการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

สายสุนีย์ เจริญสุข

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณภาพและอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ที่สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ในปีการศึกษา 2553

อรนันท์ หาญยุทธ , พ.ต.หญิง
รัชยา รัตนถาวร , พ.ต.

พยาบาลศาสตร์

ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-6 จังหวัดปทุม

ชญานิกา ศรีวิชัย  
ภัทร์ภร  อยู่สุข 
วนิดา  แพร่ภาษา

พยาบาลศาสตร์

ผลการใช้ Neurobic Exercise ต่อการส่งเสริมความจำในผู้สูงอายุ ที่มีภาวะสมองเสื่อม

รัชพร วงษ์ตาไข่

พยาบาลศาสตร์

โครงการวิจัยติดตามการประเมินโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ “เพื่อนช่วยเพื่อน” รุ่นที่ 2

ปรียากมล ข่าน

พยาบาลศาสตร์

การพัฒนารูปแบบการรับรองปริญญาทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ

ประกอบ คุณารักษ์
ภัทราวดี มากมี

บัณฑิตวิทยาลัย

การพัฒนาดัชนีตรวจสอบสุขภาวะองค์กรภาคเอกชนตามขนาดองค์กร

ภัทราวดี มากมี

บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ระดับสูงของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภัทราวดี มากมี

บัณฑิตวิทยาลัย

พฤติกรรมการใช้บริการและปัจจัยจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ใช้บริการด้านสุขภาพด้วยวิธีการแพทย์ทางเลือกของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

เยาวภา ปฐมศิริกุล
โชติรัส ชวนิชย์               
เริ่ม ใสแจ่ม            
ณรงค์ อภิชาติธนากูล

บัณฑิตวิทยาลัย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย

ภัทราวดี มากมี

บัณฑิตวิทยาลัย