Research Information

Untitled Document

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   แนะนำหน่วยงาน
     .......................................................
   ยุทธศาสตร์การวิจัย
     ......................................................
   แผนและรายงานสรุปผล 
     .......................................................
   จรรยาบรรณนักวิจัย
     .......................................................
   การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวิจัย
     .......................................................
   รางวัลและค่าตอบแทน 
     .......................................................
   ผลงานวิจัย
     .......................................................
   วารสารวิชาการที่ได้รับการรับรอง
     .......................................................
   ที่ปรึกษานักวิจัย
     .......................................................
   การนำเสนอผลงานวิจัย
     .......................................................
   Knowledge Management
     .......................................................
   ประกาศ และแนวปฏิบัติด้านการวิจัย
     .......................................................
   Download แบบฟอร์ม
     .......................................................
   Download แบบฟอร์มจริยธรรม
     การวิจัยในมนุษย์

     .......................................................

LINK


ผลงานวิจัยปี 2553

การมีส่วนร่วมและพฤติกรรมของชุมชนที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี
   
ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี
   
การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานกรณีศึกษา
สายการผลิตรถเข็นสแตนเลส
   
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชากฏหมายการค้าระหว่างประเทศ
   
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาหลักสถิติ
   
รูปแบบการเลี้ยงดูของมารดาเด็กคลอดก่อนกำหนด อายุ 0-1 ปี
   
การศึกษาสภาพและปัญหาการทำวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   
การสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับ
การจัดบริการของสำนักวิจัยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   
การเปรียบเทียบผลกระทบของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนระหว่างรูปทรงตัวยูและ
รูปทรงเกลียวที่มีต่อการกระจายแสงการประหยัดพลังงานและสัญญาณรบกวนย่านฮาร์มอนิกส์
   
ผลกระทบข้างเคียงของหลอดไฟแอลอีดีที่มีต่อการรบกวนกันทางแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ
อีเอ็มไอผ่านทางตัวนำ และสัญญาณรบกวนฮาร์มอนิกส์
   
ผลกระทบของหลอดไฟฟ้าคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ที่มีต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และสัญญาณรบกวนฮาร์มอนิกส์
   
The Comparison of Conducted EMI Emission and Harmonic Noise from
Compact    Fluorescent  or  Energy Saving Lamps Effect of Jumbo Compact
Fluorescent Lamps
   
The Comparison of Effect on Conducted EMI Emission and Harnomic
Noise from Cricuits of Electronic Ballasts
   
Small-Signal Model of Series-Parallel DC-DC Converter Resonant with
Capacitive Filter  Output”
   
นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน: การบูรณาการการเรียนการสอนแบบชุดวิชานิเทศศาสตร์
   
ความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนการสอนและสภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสาธารณสุขของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค
   
โปรแกรมพิชิตเขาวงกตโดยใช้วิธีระบบมด Elitist
   
การจำลองหาเส้นทางขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบอาณานิคมมด
   
การศึกษาการอบแห้งกล้วยโดยใช้พลังงานความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับ
อากาศร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
   
University-Industry Technology Transfer Programme’s Success Analysis:
Using the  Analytic Hierarchy Process-Based  Model
   
การประเมินเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ: การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์
   
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบินเฉพาะ
   

การเปรียบเทียบผลกระทบของแหล่งจ่ายไฟสำหรับโคมไฟฟ้าดาวน์ไลท์

แบบแอลอีดีระหว่าง แบบแหล่งจ่ายแบบเชิงเส้น และแหล่งจ่ายแบบสวิตชิ่งที่ม
ต่อสมรรถนะทางไฟฟ้า และสัญญาณรบกวนย่านฮาร์มอนิกส์
   
การทดสอบความเป็นพิษต่เซลล์มะเร็งของผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว
   
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาการสื่อสาร
   
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาความรู้เบื้องต้น
ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในรายวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น
สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3
   
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : ผลสัมฤทธิ์รายวิชาสารสนเทศเชิงสถิติ
   
โครงการคู่มือสำรวจสุขภาวะระดับองค์กร :พัฒนาชุดเครื่องมือ พัฒนาดัชนีสุขภาวะองค์กร และประเมินสุขภาวะองค์กร   
   
การศึกษาสภาพปัญหาและติดตามประเมินผลโครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน: กรณีศึกษาหมู่บ้านบ้านบน หมู่ 10 ต. บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก
   
ความพึงพอใจของชุมชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี
   
สมรรถนะของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   
การติดตามสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552
   
การคัดกรองและป้องกันผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ
   
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาการยศาสตร์โดยประยุกต์ใช้
หลักการของคุณลักษณะมนุษย์ในการออกแบบเครื่องมือ
   
Design of Experiments Using the Taguchi Method: Taguchi L12 Design
   
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
   
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : ผลสัมฤทธิ์รายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
   
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียน ทัศนคติในรายวิชาการวิคราะห์รายงานทางการเงิน ของการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล ความเครียด ความเข้มแข็งในการมองโลกกับการเรียนรู้ภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการรถ
ระหว่างประเทศสายหนองคาย-เวียงจันทร์
   
การพัฒนาทักษะความเข้าใจความหมายคำศัพท์เฉพาะกายภาพสนามบิน
   
Design and Development of a Rotary Airlock Value for using in Continuous
Pyrolysis  Process to Improve Performance
   
ACS Watermarking Based on Texture Analysis in DCT Domain
   
The control of electrical energy consumption using wireless automated system
   
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน: ผลสัมฤทธิ์รายวิชาการศึกษาผู้ใช้
   
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยกระบวนการกลุ่มและสถานการณ์จำลอง
ใน รายวิชากฎหมายสาธารณสุขของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   
ประสิทธิภาพของถังดักไขมันที่ทำด้วยวัสดุที่ใช้แล้วในการกำจัดไขมันและน้ำมันจากน้ำเสีย
ที่เกิดจากครัวและแผงลอยจำหน่ายอาหารในชุมชนซอยโซดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
   
ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาระเบียบวิธีวิจัย
   
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทอร์โมไดนามิกส์ด้วยแบบจำลองในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลสัมฤทธิ์รายวิชาพฤติกรรมองค์การ
   
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้เรียน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสามารถ ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแผนการบำรุงรักษาด้วยตนเองสำหรับ
กระบวนการผลิตกันโคลนรถยนต์
   
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจและ
การประเมินผลเชิงสถิติในงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์
   
การสร้างโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์การตัดสินใจปัญหาการจัดเส้นทาง
   
การออกแบบการทดลองเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ
   
การศึกษา เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี
   
ผลของการสอนในรายวิชาภูมิปัญญาไทยแลการดูแลสุขภาพจิต ต่อเจตคติและพฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาไทยของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน :  ผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาอังกฤษ  4