Research Information

Untitled Document

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   แนะนำหน่วยงาน
     .......................................................
   ยุทธศาสตร์การวิจัย
     ......................................................
   แผนและรายงานสรุปผล 
     .......................................................
   จรรยาบรรณนักวิจัย
     .......................................................
   การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวิจัย
     .......................................................
   รางวัลและค่าตอบแทน 
     .......................................................
   ผลงานวิจัย
     .......................................................
   วารสารวิชาการที่ได้รับการรับรอง
     .......................................................
   ที่ปรึกษานักวิจัย
     .......................................................
   การนำเสนอผลงานวิจัย
     .......................................................
   Knowledge Management
     .......................................................
   ประกาศ และแนวปฏิบัติด้านการวิจัย
     .......................................................
   Download แบบฟอร์ม
     .......................................................
   Download แบบฟอร์มจริยธรรม
     การวิจัยในมนุษย์

     .......................................................

LINK


ผลงานวิจัยปี 2551

ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย
หน่วยงานที่สังกัด
การศึึกษาเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงจำนวนคำตอบของโครงการข่ายประสาท เทียมสำหรับพยากรณ์ระดับน้ำแม่น้ำยม จังหวัดแพร่

ดวงเพ็ญ เจนพิพัฒนพงษ์
และ รัชกฤช ธนพัฒนดล

-
การสร้างชุดทดสอบแรงดันเบรกดาว์นฉนวนน้ำมันหม้อแปลงที่ความถี่ไฟฟ้า 50 เฮิร์ตซ ธนากร น้ำหอมจันทร์
อติกร เสรีพัฒนานนท์
และ พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ
วิศวกรรมศาสตร์
การศึกษาผลของเชื้อเพลิงต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ธีรพงศ์ บริรักษ์
และ ธีรพจน์ เวศพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
การปรับปรุงผังโรงงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม SMEs นิศากร สมสุข
จิตลดา ซิ้มเจริญ และ
ทนงศักดิ์ ทวีศรี
วิศวกรรมศาสตร์
การศึกษาความสามารถในการใช้ความคิดขั้นสูงของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ที่เรียนการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 นุจรอนทร์ โพธารส
พยาบาลศาสตร์
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ในหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพกฎหมาย พร ปลื้มโกศล
พิมล จงวรนันท์
ภัทราวดี มากมี
และ ภัทรมล สาตรักษ์
นิติศาสตร์
การพัฒนาระบบนวัตกรรมโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พรพิศ อุปถัมป์
ปัทมาภรณ์ ธรรมัต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการเรียนการสอนวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล ของนักศึกษาภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2549 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สุจิตรา จันทนา
-