Research Information

Untitled Document

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   แนะนำหน่วยงาน
     .......................................................
   ยุทธศาสตร์การวิจัย
     ......................................................
   แผนและรายงานสรุปผล 
     .......................................................
   จรรยาบรรณนักวิจัย
     .......................................................
   การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวิจัย
     .......................................................
   รางวัลและค่าตอบแทน 
     .......................................................
   ผลงานวิจัย
     .......................................................
   วารสารวิชาการที่ได้รับการรับรอง
     .......................................................
   ที่ปรึกษานักวิจัย
     .......................................................
   การนำเสนอผลงานวิจัย
     .......................................................
   Knowledge Management
     .......................................................
   ประกาศ และแนวปฏิบัติด้านการวิจัย
     .......................................................
   Download แบบฟอร์ม
     .......................................................
   Download แบบฟอร์มจริยธรรม
     การวิจัยในมนุษย์

     .......................................................

LINK


งบประมาณสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ประจำปีการศึกษา 2554


               เพื่อเป็น การสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงนวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อธิการบดีจึงมีคำสั่งให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ว่าด้วย งบประมาณสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2554 ดังนี้

                การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

                1. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการวิจัย จำนวน 150,000 บาท
                2. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย ตลอดจนส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยซึ่งร่วมกับเครือข่ายงานวิจัย
                    หรือหน่วยงานภายนอกตามข้อตกลงความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ จำนวน
                    4,000,000 บาท
                3. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย จำนวน 500,000 บาท

                ประเภทงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน

                1. งานวิจัยสถาบัน และงานวิจัยในชั้นเรียน ร้อยละ 20 ของงบประมาณส่งเสริมการ
                    ผลิตผลงานวิจัย
                2. งานวิจัยสร้างสรรค์ ร้อยละ 30 ของงบประมาณส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย
                3. งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาชีพ ร้อยละ 50 ของงบประมาณ
                     ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย

                การให้รางวัลผลงานวิจัย

                ผลงานวิจัยที่ได้รับการส่งเสริม ตามหลักเกณฑ์ ประเภทรางวัลมี ดังนี้
                1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารหรือการประชุมวิชาการระดับชาติ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
                2. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่มีค่า impact factor หรือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
                     ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
                3. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์วารสารที่มีค่า impact factor หรือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
                     ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท
                4. ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่
                     4.1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
                     4.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท