โครงการอบรมเรื่อง การใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอย (Regression) ในงานวิจัย วันที่ 29 มิถุนายน 2559

 
                สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเรื่อง การใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอย (Regression) ในงานวิจัย วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การแปลผล และการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ถดถอย (Regression) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร