รายการ สายใย กศน. วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

 
             ผศ.ร.ท.หญิง อัญชลี เชี่ยวโสธร ดูวอล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย บันทึกเทปรายการ สายใย กศน. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาปลอกสวมขาเพื่อป้องกันการงอขาหนีบหลังการตรวจสวนหัวใจ”  โดยมี คุณอภิญญา  บุญยะประณัย เป็นผู้ดำเนินรายการ

 
   
 
   
 
   

<img src="nosupport.gif" >