งานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559” (Thailand Research Expo 2016) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

 
                ผศ.ร.ท.หญิง อัญชลี เชี่ยวโสธร ดูวอล คณะพยาบาลศาสตร์ และ อาจารย์อติกร เสรีพัฒนานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้รับคัดเลือกให้ไปแสดงผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาปลอกสวมขาเพื่อป้องกันการงอขาหนีบหลังการตรวจสวนหัวใจ” ในงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559” (Thailand Research Expo 2016) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมโลตัส 1-4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ