มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 ภาคการสัมมนา “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับภาคอุตสาหกรรม: นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพ” วันที่ 19 สิงหาคม เวลา 9.00 - 12.00 น
 
             มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 ในภาคการสัมมนา ในหัวข้อ “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับภาคอุตสาหกรรม: นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพ” วันที่ 19 สิงหาคม เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ 1. คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2. ดร.ภญ.สุภัททรา รังสิมากร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3. น.อ.อ.หญิง ดร.โสพรรณ โพทะยะ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 4. ผศ.ดร.ดุษฎี เจริญสุข มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สำหรับเนื้อหาในการสัมมนา เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับการนำเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โดยนำเสนอเกี่ยวกับภาพรวมของการพัฒนาเภสัชกรรมประเภทผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การพัฒนาอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ การพัฒนาวัสดุสำหรับการผลิตทางการเกษตร และการขนส่งของประเทศไทย ทั้งนี้การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ดำเนินการเหล่านี้ จะอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาจากวัตถุดิบหรือวัสดุที่มีอยู่แล้วภายในประเทศ หรือเป็นวัสดุที่เป็นสิ่งเหลือใช้หรือสามารถนำมาใช้ใหม ่