มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 
             

      มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 ณ (Thailand Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดง จำนวน 7 ชิ้น ได้แก่
         1. TUBE FORMATION IN CULTURE MEDIA CONTAINING RICE BRAN OIL WITH DIFFERENT CONCENTRATIONS OF GAMMA          ORYZANOL โดย รศ.ภญ.ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์
         2. Cytotoxic effect of rice bran oil containing different concentrations of gamma-oryzanol  โดย รศ.ภญ.ปภาวดี   คล่องพิทยาพงษ์          คณะเภสัชศาสตร์
         3. การพัฒนาปลอกสวมขาเพื่อป้องกันการงอขาหนีบหลังการตรวจสวนหัวใจ โดย ผศ.ร.ท.หญิง อัญชลี ดูวอลล์ คณะพยาบาลศาสตร์
         4. การพัฒนาเสื้อบังคับการกางแขนหลังการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ โดย ผศ.ร.ท.หญิง อัญชลี ดูวอลล์ คณะพยาบาลศาสตร์
         5. การพัฒนาเครื่องมือช่วยขยายถุงลมปอด โดย อ.สวณีย์ บำรุงสุข คณะพยาบาลศาสตร์
         6. การประยุกต์ใช้วัชพืชน้ำเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง  โดย อ.ฐาปกรณ์ คำหอมกุล  คณะสาธารณสุขศาสตร์

         7. การศึกษาการยกตัวของยานยนต์จากแรงแม่เหล็กไฟฟ้า โดย ดร.เสกสรรค์ สุทธิสงค์ คณะการบิน