โครงการอบรมเรื่อง การออกแบบการวิจัย วันที่ 14 ตุลาคม 2558 และ 19 ตุลาคม 2558

 
             สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเรื่อง การออกแบบการวิจัย วันที่ 14 ตุลาคม 2558  และ 19 ตุลาคม 2558 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ เข้าใจในการออกแบบการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัยที่ต้องการได้ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประภาพรรณ  อุ่นอบ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์เเละมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร