โครงการอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2558
 
           

         สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสุทธามงคล ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถการดำเนินโครงการวิจัยให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมีวิทยากร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
         1. นพ.กรกฎ จุฑาสมิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
         2. รศ.พ.อ.นพ.สหพล อนันต์นำเจริญ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

         3. ผศ.พ.ท.นพ.ชาญชัย ไตรวารี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า