Research Information

Untitled Document

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   แนะนำหน่วยงาน
     .......................................................
   ยุทธศาสตร์การวิจัย
     ......................................................
   แผนและรายงานสรุปผล 
     .......................................................
   จรรยาบรรณนักวิจัย
     .......................................................
   การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวิจัย
     .......................................................
   รางวัลและค่าตอบแทน 
     .......................................................
   ผลงานวิจัย
     .......................................................
   วารสารวิชาการที่ได้รับการรับรอง
     .......................................................
   ที่ปรึกษานักวิจัย
     .......................................................
   การนำเสนอผลงานวิจัย
     .......................................................
   Knowledge Management
     .......................................................
   ประกาศ และแนวปฏิบัติด้านการวิจัย
     .......................................................
   Download แบบฟอร์ม
     .......................................................
   Download แบบฟอร์มจริยธรรม
     การวิจัยในมนุษย์

     .......................................................

LINK


 

กิจกรรมสำนักทั้งหมด


     การประชุมวิชาการ

วิทยาลัยนานชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2017 International Confernce on Business Management and Social Sciences ICBMSS" ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ.โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http:/www.nuic.nu.ac.th/nuic2016/en/icbmss/

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับสถาบันวิัจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาตวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.rbru.ac.th/org/research/regis_research/

รายละเอียด

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามร่วมกับสมาคมคอมพิวเตอร์ (ACM) สถาบันวิชาชีพวิศวกกรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ "คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัฒกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี" ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://techcon.siamtechu.net

รายละเอียด

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่ง๓ุมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจัดให้มีการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 39 เรื่อง "Better Life Experctancy Through Education, Research and Innovation" ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.asaihlth.in.th

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานชาติ ครั้งที่ 2 "ท้องถิ่นภิวัฒน์" การขับเคลื่อนนวัฒกรรมท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ.โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครสวรรค์ ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.056-219100 ต่อ 1139,1134 อีเมล์: [email protected]:

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายวิจัยจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 " ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ.อาคารหอประชุมเอกประสงศ์ มหาวอทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://neunic2017.neu.ac.th

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการพัฒนาระบบ Research Gateway Mobile Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นภาครัฐ "Research Gateway" เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ Smartphone ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.025612445 ต่อ 710

รายละเอียด

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการะดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "Creativity and Innovation for Smart Societies and Sustainable Devrlopment" ในระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2561 ณ.โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนสปา จังหวัดภูเก็ต โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.tsu.ac.th

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ ในระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ.มหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ssamic.com

รายละเอียด

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ.โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nuic.nu.ac.th/nuic2016/en/icbmss/

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 13 ในหัวข้อ"จากท้องถิ่นสู่สากล ในบริบทประเทศไทย 4.0" ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.research.msu.ac.th/mrc13

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่8 "The 8 RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges Towards the Digital Society" ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 ณ.โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://iconsci.rmutp.ac.th/

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจส่งบทความสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.researchexpo.nrct.go.th (Click ที่ Link : Thailand Research Symposium)

รายละเอียด

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560 โดยผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อเพื่อพิจารณาเบื้องต้นได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน 2560 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ftqm.or.th หรือ โทร. 02-5647000 ต่อ 71100

รายละเอียด

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 เรื่อง “ซึมเศร้า...เราคุยกันได้” ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมหรือส่งผลงานวิชาการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://aimhc.net/ และ http://www.dmh.go.th/

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัฒกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิรด์ กรุงเทพฯ เดอะรอยยัล ริวเอรเชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th/

รายละเอียด
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง:นวัฒกรรมแห่งการเรียนรู้" ในวันเสาร์ที่ี่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.edulpru.com/innovation2017/
รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ิ ขอเชิญสง่บทความงานวิจัย/บทความทางวิาการ เข้าร่วมประชุมในการประชุมระดับนานาชาติ “International Conference on Economic and Management Innovatios (ICEMI 2017)” ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม โนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ieti.net/ICEM/index.html

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "วิจัยและนวัฒกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม" ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc13/

รายละเอียด


     เชิญส่งบทความวิชาการภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนส่งบทความวิชาการภาษาอังกฤษในสาขาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดีที่ประพันธ์
     เป็นภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ และการแปล (อังกฤษ-ไทย หรือ ไทย/
     อังกฤษ) เพื่อเผยแพร่ในวารสาร Thoughts ฉบับประจำปี ค.ศ.๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖)

     
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้
     ได้ที่ [email protected]


สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวาสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES
     (RJAS) สอบถามรายละเอียดที่ [email protected]
รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยกาละลองคำ รายละเอียดเพิ่มเติม