Research Information

Untitled Document

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   แนะนำหน่วยงาน
     .......................................................
   ยุทธศาสตร์การวิจัย
     ......................................................
   แผนและรายงานสรุปผล 
     .......................................................
   จรรยาบรรณนักวิจัย
     .......................................................
   การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวิจัย
     .......................................................
   รางวัลและค่าตอบแทน 
     .......................................................
   ผลงานวิจัย
     .......................................................
   วารสารวิชาการที่ได้รับการรับรอง
     .......................................................
   ที่ปรึกษานักวิจัย
     .......................................................
   การนำเสนอผลงานวิจัย
     .......................................................
   Knowledge Management
     .......................................................
   ประกาศ และแนวปฏิบัติด้านการวิจัย
     .......................................................
   Download แบบฟอร์ม
     .......................................................
   Download แบบฟอร์มจริยธรรม
     การวิจัยในมนุษย์

     .......................................................

LINK


Untitled Document

ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (พ.ศ. 2551 - 2553)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตงานวิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการเรียนการสอน
3.1 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
3.1.1 การกำหนดระบบและกลไกในการสนับสนุน อาจารย์เพื่อผลิตผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมอาเซียน
3.2 สนับสนุนให้มีการทำวิจัยเืพื่อนำไปใช้ประโยชน์
3.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเป็นนักวิจัย
3.2.2 จัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารงานวิจัย
3.3 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีและหลักวิชา ในแต่ละสาขาวิชาชีพ
3.3.1 สนับสนุนทุนวิจัยที่พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ตามศาสตร์
3.3.2 การสนับสนุนการดำเนินการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
3.3.3 กำหนดนโยบายและแนวทางการแสวงหาแหล่งทุนภายนอก เพื่อสนับสนุนให้นำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้
  3.4 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างกว้างขวาง
3.4.1 ส่งเสริมให้มีการผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ
3.4.2 จัดการประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย หรือร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก
3.5 สนับสนุนการเข้าร่วมวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
3.5.1 สนับสนุนให้อาจารย์และคณะ หลักสูตร เข้าร่วมดำเนินการวิจัยกับหน่วยงาน ภายนอก