Research Information

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   ประวัติหน่วยงาน
     .......................................................
   โครงสร้างการบริหาร
     .......................................................
   บุคลากร
     .......................................................
   ขอบเขตภารกิจ
     .......................................................
   ที่ตั้ง
     .......................................................

LINK


ขอบเขตภารกิจ


                1. งานวิจัยสถาบัน

                    การวิจัยที่มุ่งศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น คณะ/ หลักสูตร หรือมหาวิทยาลัย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ในด้านบริหารจัดการ พัฒนางานของมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา บริหารจัดการทั่วไป การวิจัยและประเมินผล และประเด็นวิจัยงานวิจัยสถาบันที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย เป็นต้น

                2. งานให้คำปรึกษาและการบริหารงานวิจัย เพื่อสนับสนุนและเอื้อต่อการสร้างผลงานวิจัยของ อาจารย์ ได้แก่

                    2.1 ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการทำวิจัย เช่น การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัย การสร้างเครื่องมือ การดำเนินงานแผนงานวิจัย การวิคราะห์ข้อมูลและแปลผล เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการหรือพี่เลี้ยงนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพื่อทำหน้าที่ ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการทำวิจัย
                    2.2 การบริหารงานวิจัย ได้แก่
                           2.2.1 การจัดให้มีระบบกลไก และปัจจัยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตงานวิจัย เช่น ระบบการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย ภายในมหาวิทยาลัย กำหนดหลักเกณฑ์ที่สนับสนุนให้ทำวิจัย จัดทำสัญญาและเบิกงบประมาณวิจัย การะประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลสารสนเทศ แหล่งทุนวิจัยภายนอกและแหล่งทุนจากเครือข่ายวิจัย ระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัยโดยนับเป็นหน่วยภาระงาน
                           2.2.2 การพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยก่อนนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
                           2.2.3 การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย การให้ข้อแนะนำการเขียนผลงาน บทความวิจัย และประเมินผลงานวิจัยก่อน การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
                           2.2.4 การสนับสนุนพัฒนาอาจารย์ในด้านการวิจัย จัดให้มีแหล่งค้นคว้าและการสืบค้นสารสนเทศงานวิจัย เช่น ระบบฐานข้อมูลวิจัย เป็นต้น

                3. งานเผยแพร่ผลงานวิจัย ได้แก่ จัดให้มีระบบและกลไกเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่งเสริมและประสานงานการส่งผลงานเข้าร่วมประชุมสัมมนา ทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การเสนอผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ และการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเสนอผลงาน วิจัยประจำปี

                4. คณะกรรมการฝ่ายวิจัย มีขอบเขตภารกิจ ดังต่อไปนี้
                    4.1 กำหนดนโยบายและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
                    4.2 กำหนดหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
                    4.3 พิจารณาโครงร่างงานวิจัย และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการติดตามดำเนินงานวิจัย รวมทั้งการกำหนดเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
                    4.4 พิจารณาการผลิตผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
                    4.5 พิจารณาแนวทางดำเนินการให้มีการจัดประชุมหรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยคณาจารย์
                    4.6 รายงานผลการดำเนินงานด้านการวิจัยตามแผนกลยุทธ์เสนอกรรมการบริหารเดือนละ 1 ครั้ง

                5. คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย มีขอบเขตภารกิจ ดังต่อไปนี้
                    5.1 สื่อสารนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยไปยังคณาจารย์ในคณะ
                    5.2 เชื่อมโยงระบบกลไกการบริหารงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะให้มีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกัน และดำเนินงานวิจัยให้เป็นตามแผนงานวิจัย
                    5.3 พิจารณาแนวทางการพัฒนาการทำวิจัยของคณาจารย์ การให้คำปรึกษารวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยของคณะ / หน่วยงานให้ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด