Research Information

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   ประวัติหน่วยงาน
     .......................................................
   โครงสร้างการบริหาร
     .......................................................
   บุคลากร
     .......................................................
   ขอบเขตภารกิจ
     .......................................................
   ที่ตั้ง
     .......................................................

LINK

ประวัติหน่วยงาน :


                ด้วยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอชีย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัย ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา จึงได้กำหนดให้มีส่วนงานวิจัย ภายใต้สังกัด สำนักวิชาการ เมื่อปีการศึกษา 2543
เป็นต้นมา เพื่อทำหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และมีผลการ ดำเนินงานสืบเนื่องเป็นลำดับ
                ต่อมาในปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัย ได้ปรับเปลี่ยนส่วนงานวิจัย สังกัดสำนักวิชาการ โดยอนุมัติให้จัดตั้งเป็นศูนย์วิจัย สังกัดสถาบันนวัตกรรมทางการศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัย ที่ 83/2549 ในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2549 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน การทำวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัยองค์ความรู้เฉพาะทางเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ การสนับสนุนให้มีการผลิตผลงานวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย และการ บริหารงานวิจัยเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจคณาจารย์ในการทำวิจัย โดยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ทำหน้าที่กำกับดูแล และดำเนินการวิจัย ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
                ในปลายปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัย ได้ปรับเปลี่ยนให้ศูนย์วิจัยเป็นสำนักวิจัย เป็นหน่วยงานแยกจากสถาบันนวัตกรรม โดยได้รับการอนุมัติ ตามมติสภา มหาวิทยาลัยที่ 32/2553 ในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2553 วันที่ 30 เมษายน 2553 เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนางาน ของสำนักวิจัยมากขึ้น และรองรับกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน สถานที่ตั้ง สำนักวิจัยอยู่ที่ ชั้น 6 ห้อง M612 อาคารชวน ชวนิชย์ปรัชญา :

                   พัฒนาคน พัฒนางาน บูรณาการด้วยกระบวนการวิจัยปณิธาน :

                   มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและบูรณาการบริหารจัดการ
                   เพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยวิสัยทัศน์ :

                   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยพันธกิจ :

                1. บริหารและพัฒนาระบบบริหารการวิจัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยในมหาวิทยาลัย
                2. พัฒนาและประสานงานเครือข่ายด้านการวิจัย
                3. การส่งเสริมให้สร้างผลงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย รวบรวมสารสนเทศ
                    และพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนด้านการวิจัย
                4. การผลิตงานวิจัยสถาบันเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยวัตถุประสงค์ :

                1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการ                     ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
                2. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ส่งเสริมด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และสร้างความ                     พร้อมแก่คณาจารย์ในการ ทำงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้และการนำผลการวิจัยประยุกต์ใช้สู่สังคม                     ชุมชน
                3. ทำวิจัยสถาบัน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
                4. การประสานงานเครือข่ายการวิจัยและประสานงานแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย