Research Information

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   ประวัติหน่วยงาน
     .......................................................
   โครงสร้างการบริหาร
     .......................................................
   บุคลากร
     .......................................................
   ขอบเขตภารกิจ
     .......................................................
   ที่ตั้ง
     .......................................................

LINK


ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
200 ถ.รังสิต - นครนายก (คลอง 5) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
สำนักวิจัย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกีรติ 48 พรรษา


                        แผนกวิจัย ชั้น 2 อาคารชวน ชวนิชย์
                        เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.

                        แผนกบริการวิชาการ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกีรติ 48 พรรษา
                        เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.

                        
                        เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.
                        และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.30 น.

                        โทรศัพท์     02-577-1028-31 ต่อ 394 , 335
                        โทรสาร      02-577-1023