Research Information

Untitled Document

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   แนะนำหน่วยงาน
     .......................................................
   ยุทธศาสตร์การวิจัย
     ......................................................
   แผนและรายงานสรุปผล 
     .......................................................
   จรรยาบรรณนักวิจัย
     .......................................................
   การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวิจัย
     .......................................................
   รางวัลและค่าตอบแทน 
     .......................................................
   ผลงานวิจัย
     .......................................................
   วารสารวิชาการที่ได้รับการรับรอง
     .......................................................
   ที่ปรึกษานักวิจัย
     .......................................................
   การนำเสนอผลงานวิจัย
     .......................................................
   Knowledge Management
     .......................................................
   ประกาศ และแนวปฏิบัติด้านการวิจัย
     .......................................................
   Download แบบฟอร์ม
     .......................................................
   Download แบบฟอร์มจริยธรรม
     การวิจัยในมนุษย์

     .......................................................

LINK

วารสารวิชาการที่ได้รับการรับรองจาก สกอ.


บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ
วารสารวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ
 
1. Science Asia: Journal of the Science Society of Thailand
2. Songklanakarin Journal of Science and Technology
3. ECTI Transactions on Electrical Eng, Electronics, and Communication )
  (ECTI-EEC
4. Thai Journal of Agricultural Science
5. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
6. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
7. Journal of the Medical Association of Thailand
8. Thai Forest Bulletin
9. Siriraj Hopital Gazette
10. Chulalongkorn Medical Journal
11. Asian Journal of Energy and Environment
12. Journal of Environmental Research

วารสารวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ
 
1. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
2. Chulalongkorn University Dental Journal
3. Thai Journal of Veterinary Medicine
4. Thai Journal of Nursing Research
5. Ramathibodi Nursing Journal
6. Vajira Medical Journal
7. The Thai Journal of Nursing Council
8. KKU Research Journal
9. Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine
10. The Journal of the Royal Institute of Thailand
11. Agricultural Science Journal
12. Ladkrabang Engineering Journal
13. Nephrology Society of Thailand
14. ASEAN Journal of Science and Technology for Development
15. Journal of the National Research Council of Thailand
16. Kasetsart Journal : Natural Science
17. KMUTT Research and Development Journal
18. International Journal of the Engineering Institute of Thailand
19. Suranaree Journal of Science & Technology
20. Thammasat International Journal of Science & Technology
21. R&D Journal of the Engineering Institute of Thailand
22. Internal Medicine Journal of Thailand
23. วารสารพยาบาลศาสตร์
24. วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25. วารสารโลหะ วัสดุ และแร่
26. วารสารสุขภาพจิตแห่งปรเทศไทย
27. วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
28. ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร
29. KMITL Science Journal
30. วารสารพยาบาล
31. Chiang Mai Journal of Science
32. วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
33. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
35.. วารสารพยาบาลทหารบก
36. วารสารวิชาการเกษตร
37. ศรีนครินทร์เวชสาร
38. วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
39. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารวิชาการสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ
 
1. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. วารสารประชากระและสังคม สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม
3. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. วารสารเอเชียปริทัศน์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. MANUSYA หน่วยงานอิสระด้วยการสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาิวิทยาลัย
7. Prajna Vihara มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
8. The Journal คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
11. วารสารสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ฉบับสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์)
12. วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14. วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
15. วารสาร JARS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16. วารสาร Sasin Journal of Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17. วารสารเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์
18. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ม.เทคโนโลยีสุรนารี
19. วารสารไทยคดีศึกษา สถาบันไทยคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
20. วารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา
21. วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ (โดยมีเงื่อนไข)
22. วารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
23. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
24. วารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคม สถานบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
25. วารสารวิ่ทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วารสารที่ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูล TCI

วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์