Research Information

Untitled Document

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   แนะนำหน่วยงาน
     .......................................................
   ยุทธศาสตร์การวิจัย
     ......................................................
   แผนและรายงานสรุปผล 
     .......................................................
   จรรยาบรรณนักวิจัย
     .......................................................
   การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวิจัย
     .......................................................
   รางวัลและค่าตอบแทน 
     .......................................................
   ผลงานวิจัย
     .......................................................
   วารสารวิชาการที่ได้รับการรับรอง
     .......................................................
   ที่ปรึกษานักวิจัย
     .......................................................
   การนำเสนอผลงานวิจัย
     .......................................................
   Knowledge Management
     .......................................................
   ประกาศ และแนวปฏิบัติด้านการวิจัย
     .......................................................
   Download แบบฟอร์ม
     .......................................................
   Download แบบฟอร์มจริยธรรม
     การวิจัยในมนุษย์

     .......................................................

LINK

การพัฒนาอาจารย์

อาเซียน

           - ความรู้เบื้องต้น

           - กฎบัตรอาิเซียน

           - ฐานข้อมูล

       ความรู้จรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาจริยธรรมการวิจัย

       เทคนิคการเขียนบทความ

                         >> เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย
             >> การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย
             >> เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาิติ
             >> เทคนิคการเขียนบทความ
             >> เทคนิคการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
             >> เทคินคการเตรียมต้นฉบับบทความวิชาการ และบทความวิจัย
             >> การเขียนผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่
             >> ตัวอย่างบทความวิจัย
                  - ตัวอย่างที่ 1
                  - ตัวอย่างที่ 2
                  - ตัวอย่างที่ 3

      ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ

                         >> ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทของสถิติ

 

แหล่งทุน

แหล่งทุนอุดหนุนการทำวิจัยภายในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

      แหล่งทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากภายนอก

            - แหล่งทุนวิจัยในประเทศ