Research Information

Untitled Document

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   แนะนำหน่วยงาน
     .......................................................
   ยุทธศาสตร์การวิจัย
     ......................................................
   แผนและรายงานสรุปผล 
     .......................................................
   จรรยาบรรณนักวิจัย
     .......................................................
   การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวิจัย
     .......................................................
   รางวัลและค่าตอบแทน 
     .......................................................
   ผลงานวิจัย
     .......................................................
   วารสารวิชาการที่ได้รับการรับรอง
     .......................................................
   ที่ปรึกษานักวิจัย
     .......................................................
   การนำเสนอผลงานวิจัย
     .......................................................
   Knowledge Management
     .......................................................
   ประกาศ และแนวปฏิบัติด้านการวิจัย
     .......................................................
   Download แบบฟอร์ม
     .......................................................
   Download แบบฟอร์มจริยธรรม
     การวิจัยในมนุษย์

     .......................................................

LINKDownload แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


RD06-01/02.0 ใบคำขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับนักศึกษา)
RD06-02/02.0 ใบคำขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับบุคลากร ภายใน)
RD06-03/02.0 ใบคำขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับ บุคคลภายนอก)
RD06-04/02.0 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ (แบบยกเว้น,แบบเร่งรัด,แบบเต็มคณะองค์ประชุม)
RD06-05/02.0 เอกสารการชี้แจงการเข้าร่วมโครงการวิจัย
RD06-06/02.0 คำชี้แจงการเขียนหนังสือยอมรับการเข้าร่วมโครงการวิจัย
RD06-07/02.0 คำชี้แจงการเขียนเอกสารชี้แจงและหนังสือยินยอมการเข้าร่วม โครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครอายุ 7 – 12 ปี
RD06-08/02.0 แบบประเมินโครงการวิจัย (Reviewer Assessment Form)
RD06-09/02.0 ตารางรายละเอียดที่แก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา จริยธรรมวิจัยในมนุษย์
RD06-12/02.0 แบบรายงานการขอหยุดโครงการวิจัยก่อนกำหนด
RD06-13/02.0 บันทึกข้อความขอสำเนาเอกสาร
RD06-14/02.0 แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนและการตอบสนอง
RD06-15/02.0 บันทึกข้อความขอสำเนาเอกสาร
RD11-01/02.0 แบบรายงานการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
RD12-01/02.0 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
RD12-02/02.0 แบบขอต่ออายุโครงการวิจัย
RD13-01/02.0 แบบรายงานเพื่อแจ้งปิดโครงการวิจัย
RD14-01/02.0 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
RD15-01/02.0 แบบรายงานการเบี่ยงเบน/ การไม่ปฏิบัติที่สอดคล้อง
RD16-01/02.0 แบบรายงานการขอหยุดโครงการก่อนกำหนด