Research Information

Untitled Document

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   แนะนำหน่วยงาน
     .......................................................
   ยุทธศาสตร์การวิจัย
     ......................................................
   แผนและรายงานสรุปผล 
     .......................................................
   จรรยาบรรณนักวิจัย
     .......................................................
   การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวิจัย
     .......................................................
   รางวัลและค่าตอบแทน 
     .......................................................
   ผลงานวิจัย
     .......................................................
   วารสารวิชาการที่ได้รับการรับรอง
     .......................................................
   ที่ปรึกษานักวิจัย
     .......................................................
   การนำเสนอผลงานวิจัย
     .......................................................
   Knowledge Management
     .......................................................
   ประกาศ และแนวปฏิบัติด้านการวิจัย
     .......................................................
   Download แบบฟอร์ม
     .......................................................
   Download แบบฟอร์มจริยธรรม
     การวิจัยในมนุษย์

     .......................................................

LINK


Download แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


สวบ.201-1 ใบคำขอรับการพิจารณาจริยธรรม_นักศึกษา
สวบ.201-2 ใบคำขอรับการพิจารณาจริยธรรม_บุคลากรภายในม
สวบ.201-3 ใบคำขอรับการพิจารณาจริยธรรม_บุคคลภายนอก
สวบ.202 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรม
สวบ.203 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
สวบ.204 หนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย
สวบ.205 เอกสารชี้แจงและหนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครอายุ 7-12 ปี
สวบ.206 แบบรายงานการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
สวบ.207 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
สวบ.208 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
สวบ.209 แบบรายงานเพื่อแจ้งปิดโครงการวิจัย
สวบ.210 แบบขอต่ออายุโครงการวิจัย