Research Information

Untitled Document

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   แนะนำหน่วยงาน
     .......................................................
   ยุทธศาสตร์การวิจัย
     ......................................................
   แผนและรายงานสรุปผล 
     .......................................................
   จรรยาบรรณนักวิจัย
     .......................................................
   การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวิจัย
     .......................................................
   รางวัลและค่าตอบแทน 
     .......................................................
   ผลงานวิจัย
     .......................................................
   วารสารวิชาการที่ได้รับการรับรอง
     .......................................................
   ที่ปรึกษานักวิจัย
     .......................................................
   การนำเสนอผลงานวิจัย
     .......................................................
   Knowledge Management
     .......................................................
   ประกาศ และแนวปฏิบัติด้านการวิจัย
     .......................................................
   Download แบบฟอร์ม
     .......................................................
   Download แบบฟอร์มจริยธรรม
     การวิจัยในมนุษย์

     .......................................................

LINK


Download แบบฟอร์มสำนักวิจัย


สวบ.101-1 แบบขอรับการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สวบ.101-2 แบบขอรับการสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สวบ.101-3 แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยบางส่วน
สวบ.101-4 แบบรายงานการแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย
สวบ.103 แบบเสนอขอเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานวิจัย
สวบ.106 แบบแจ้งการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ
สวบ.106-1 แบบแจ้งการได้รับทุนวิจัยจากภายนอกเพื่อสมทบเข้ากองทุนวิจัย
สวบ.106-2 แบบแจ้งการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆในฐานะนักวิจัยร่วม
สวบ.106-3 ใบอนุมัติเบิกงบประมาณวิจัย
สวบ.106-4 ใบเคลียร์งบประมาณงานวิจัย
สวบ.106-5 แบบแจ้งการได้รับทุนสนับสนุนภายนอกเพื่อสมทบเข้ากองทุนวิจัย ประเภทผลงานสร้างสรรค์-นวัตกรรม
สวบ.106-6 เค้าโครงนำเสนอผลงานสร้างสรรค์-นวัตกรรม
สวบ 301 แบบการติดตามการเสนอการจัดทำแผนวิจัย
สวบ 302 แบบการกำกับติดตามการดำเนินงานบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
สวบ 303 แบบการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนวิจัย