Research Information

 Untitled Document

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   แนะนำหน่วยงาน
     .......................................................
   ยุทธศาสตร์การวิจัย
     ......................................................
   แผนและรายงานสรุปผล 
     .......................................................
   จรรยาบรรณนักวิจัย
     .......................................................
   การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวิจัย
     .......................................................
   รางวัลและค่าตอบแทน 
     .......................................................
   ผลงานวิจัย
     .......................................................
   วารสารวิชาการที่ได้รับการรับรอง
     .......................................................
   ที่ปรึกษานักวิจัย
     .......................................................
   การนำเสนอผลงานวิจัย
     .......................................................
   Knowledge Management
     .......................................................
   ประกาศ และแนวปฏิบัติด้านการวิจัย
     .......................................................
   Download แบบฟอร์ม
     .......................................................
   Download แบบฟอร์มจริยธรรม
     การวิจัยในมนุษย์

     .......................................................

LINK


 

กิจกรรมสำนักทั้งหมด


     การประชุมวิชาการ

วิทยาลัยนานชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2017 International Confernce on Business Management and Social Sciences ICBMSS" ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ.โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http:/www.nuic.nu.ac.th/nuic2016/en/icbmss/

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับสถาบันวิัจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาตวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.rbru.ac.th/org/research/regis_research/

รายละเอียด

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามร่วมกับสมาคมคอมพิวเตอร์ (ACM) สถาบันวิชาชีพวิศวกกรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ "คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัฒกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี" ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://techcon.siamtechu.net

รายละเอียด

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่ง๓ุมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจัดให้มีการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 39 เรื่อง "Better Life Experctancy Through Education, Research and Innovation" ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.asaihlth.in.th

รายละเอียด


     เชิญส่งบทความวิชาการภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนส่งบทความวิชาการภาษาอังกฤษในสาขาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดีที่ประพันธ์
     เป็นภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ และการแปล (อังกฤษ-ไทย หรือ ไทย/
     อังกฤษ) เพื่อเผยแพร่ในวารสาร Thoughts ฉบับประจำปี ค.ศ.๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖)

     
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้
     ได้ที่ [email protected]


สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวาสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES
     (RJAS) สอบถามรายละเอียดที่ [email protected]
รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยกาละลองคำ รายละเอียดเพิ่มเติม