Research Information

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   ประวัติหน่วยงาน
     .......................................................
   โครงสร้างการบริหาร
     .......................................................
   บุคลากร
     .......................................................
   ขอบเขตภารกิจ
     .......................................................
   ที่ตั้ง
     .......................................................

LINK


 

    บุคลากรประจำสำนักวิจัย

  


ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
และบริการวิชาการ

ผศ.ดร.เยาวภา ปฐมศิริกุล

       แผนกสำนักวิจัย

หัวหน้านักวิจัยประจำแผนกสำนักวิจัย
นายสกรรจ์ พรหมศิริ
นักวิจัยประจำแผนกสำนักวิจัย
นางสาวลัดดา วีระเบญจพล
นักวิจัยประจำแผนกสำนักวิจัย
นางสาวพัชนีวรรณ เชื้อเล็ก
         
    แผนกบริการวิชาการ

 
นักวิชาการประจำแผนกบริการวิชาการ
นางสาวนิภาพร พบสระบัว
 


เจ้าหน้าที่ประจำแผนกบริการวิชาการ
นางสาวศศิธร  สุรีฤทธิ์


  แผนกพัฒนางานวิจัยและให้คำปรึกษา

นักวิชาการงานมาตรฐานวิจัย
แผนกพัฒนางานวิจัยและให้คำปรึกษา

นางสาวชัญญานุช วรแสน


 
เลขานุการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
นางสาวอาภัสรา ปานเสน