Research Information

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   ประวัติหน่วยงาน
     .......................................................
   โครงสร้างการบริหาร
     .......................................................
   บุคลากร
     .......................................................
   ขอบเขตภารกิจ
     .......................................................
   ที่ตั้ง
     .......................................................

LINK


 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์

   

บุคลากรประจำสำนักวิจัย

  


ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
ผศ.ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุล
   
นักวิจัยประจำสำนัก
นางสาวลัดดา วีระเบญจพล
   
นักวิจัยประจำสำนัก
นายสกรรจ์ พรหมศิริ
   
   
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
นางสาวนิภาพร พบสระบัว
   


เลขานุการสำนักวิจัย
นางสาวศศิธร  สุรีฤทธิ์