Research Information

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   ประวัติหน่วยงาน
     .......................................................
   โครงสร้างการบริหาร
     .......................................................
   บุคลากร
     .......................................................
   ขอบเขตภารกิจ
     .......................................................
   ที่ตั้ง
     .......................................................

LINK


 

    บุคลากรประจำสำนักวิจัย

  
 
ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
และบริการวิชาการ

ผศ.ดร.พรรณวิภา บรรณเกียรติ

       แผนกสำนักวิจัย

หัวหน้านักวิจัยประจำแผนกสำนักวิจัย
นายสกรรจ์ พรหมศิริ
นักวิจัยประจำแผนกสำนักวิจัย
นางสาวลัดดา วีระเบญจพล
นักวิจัยประจำแผนกสำนักวิจัย
นางสาวพัชนีวรรณ เชื้อเล็ก
       

เลขานุการประจำสำนัก
นางสาวศศิธร  สุรีฤทธิ์