Research Information

Untitled Document

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   แนะนำหน่วยงาน
     .......................................................
   ยุทธศาสตร์การวิจัย
     ......................................................
   แผนและรายงานสรุปผล 
     .......................................................
   จรรยาบรรณนักวิจัย
     .......................................................
   การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวิจัย
     .......................................................
   รางวัลและค่าตอบแทน 
     .......................................................
   ผลงานวิจัย
     .......................................................
   วารสารวิชาการที่ได้รับการรับรอง
     .......................................................
   ที่ปรึกษานักวิจัย
     .......................................................
   การนำเสนอผลงานวิจัย
     .......................................................
   Knowledge Management
     .......................................................
   ประกาศ และแนวปฏิบัติด้านการวิจัย
     .......................................................
   Download แบบฟอร์ม
     .......................................................
   Download แบบฟอร์มจริยธรรม
     การวิจัยในมนุษย์

     .......................................................

LINKDownload แบบฟอร์มสำนักวิจัย


สวจ. 101-1 แบบขอรับการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สวจ. 101-2 แบบขอรับการสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สวจ. 101-4 แบบรายงานการแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย
สวจ. 102-1 แบบแสดงความจำนงที่ปรึกษานักวิจัยภายใน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สวจ. 102-2 แบบแสดงความจำนงและขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สวจ. 102-3 ตารางนัดหมายการเข้าพบที่ปรึกษานักวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สวจ. 102-4 แบบรายงานการเข้าพบที่ปรึกษานักวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สวจ. 103 แบบเสนอขอเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานวิจัย
สวจ. 104-1 แบบเสนอ (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
สวจ. 104-2 แบบเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
สวจ. 104-3 แบบรายงานการแก้ไข (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
สวจ. 105 แบบเสนอขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สวจ. 106 แบบแจ้งการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ
สวจ. 107 แบบเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สวจ. 109 แบบนำส่งการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าตอบแทนนักวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก