Research Information

Untitled Document

   หน้าหลักมหาวิทยาลัย
     .......................................................
   Home
     .......................................................
   แนะนำหน่วยงาน
     .......................................................
   ยุทธศาสตร์การวิจัย
     ......................................................
   แผนและรายงานสรุปผล 
     .......................................................
   จรรยาบรรณนักวิจัย
     .......................................................
   การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวิจัย
     .......................................................
   รางวัลและค่าตอบแทน 
     .......................................................
   ผลงานวิจัย
     .......................................................
   วารสารวิชาการที่ได้รับการรับรอง
     .......................................................
   ที่ปรึกษานักวิจัย
     .......................................................
   การนำเสนอผลงานวิจัย
     .......................................................
   Knowledge Management
     .......................................................
   ประกาศ และแนวปฏิบัติด้านการวิจัย
     .......................................................
   Download แบบฟอร์ม
     .......................................................
   Download แบบฟอร์มจริยธรรม
     การวิจัยในมนุษย์

     .......................................................

LINK


 

กิจกรรมสำนักทั้งหมด


     การประชุมวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Conference 2017 ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "การจัดการวิจัยเชิงนวัฒกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0" ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.tni.ac.th/thaic2017/

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัฒกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิรด์ กรุงเทพฯ เดอะรอยยัล ริวเอรเชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th/

รายละเอียด
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง:นวัฒกรรมแห่งการเรียนรู้" ในวันเสาร์ที่ี่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.edulpru.com/innovation2017/
รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันทีี่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะรอยยัล ริวเอรเชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2017/

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ:ชีวิตดีเปลี่ยนได้ด้วยศาสตรแห่งใจ ระหว่างวันที่ี่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.TNCP2017.com รายละเอียด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัฒกรรม" โดยฝ่ายอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการสนับสนุนวิจัยใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาลรัฐบาล โดยใช้กลไกการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://industry.trf.or.th

รายละเอียด
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท.ประจำปี 2560 ในพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://apheitconference.siam.edu


รายละเอียด

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมธิราช เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมธิราชมีกำหนดการเผยแพร่เป็นรายครึงปี (ปีละ 2 ฉบับ)

รายละเอียด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาเทคโนโลยีราชมงคลรัฒนโกสินทร์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาเทคโนโลยีราชมงคลรัฒนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง นวัฒกรรมอาคาร 2560 (Building Innovation 2017:B-inno 2017) ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 ณ. มหาเทคโนโลยีราชมงคลรัฒนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://binno2017.rmutr.ac.th


รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "การบริหารและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "BioD4 : Towards Science and Emerging Technology for Biodiversity Management"้ ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.bioconference.org

รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลาเปิดรับบทความเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Challeenges in the 21st Century:
Sustainable Development in Multicultural Society" ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ิ ขอเชิญสง่บทความงานวิจัย/บทความทางวิาการ เข้าร่วมประชุมในการประชุมระดับนานาชาติ “International Conference on Economic and Management Innovatios (ICEMI 2017)” ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม โนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ieti.net/ICEM/index.html

รายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัฒกรรม (Newton Mobility Grants) ร่วมกับ Royal Society ภายใต้โครงการ Newton Fund ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรในการทำวิจัย
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการดังกล่าวไปทียัง Royal Society โดยเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560

รายละเอียด

1111 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนในปีงบประมาณ 2557 มีผลผลิตแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงได้จัดงานสัมมนาวิชาการ ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สามารถลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพนธ์ 2560
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=43

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "วิจัยและนวัฒกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม" ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc13/

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดทำหนังสือ "จดหมายข่าว วช." โดยมีวัตถุประสงศ์เพื่อเสนอข่าวความเตลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และจัดส่งให้แก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์นั้น ได้มีการเผยแพร่หนังสือ "จดหมายข่าว วช." ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ และได้เพิ่มวาระการออกแบบเผยแพร่หนังสือ "จดหมายข่าว วช." ใหม่เป็นแบบราย 1 เดือน ต่อ 1 ฉบับ
ผู้สนใจสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดหนังสือ "จดหมายข่าว วช."ได้ที่เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th

รายละเอียด
สำนักคณะกรรมการสกสค. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560 โดยแบ่งขอบเขตการวิจัยออกเป็น 4 ขอบเขต สำนักวิจัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้แก่คณาจารย์หรือผู้ที่สนใจ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2282-4198

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิณร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (Regional Research Expo 2017) " ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ และห้องจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้แนวคิดหลัก "CHANGE จากผู้ใช้เป็นผู้ผลิต ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม "
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://rre2017.nu.ac.th/home.php

รายละเอียด
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.tni.ac.th/tniac2017/

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Academic article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://journal.yru.ac.th

รายละเอียด
สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ “45th Internation Exhibition of Inventions of Geneva” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 ณ สมาพันธรัฐสวิส โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดง สำหรับค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน (ประมาณ 18,000 บาท)
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th/

รายละเอียด

สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้านำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐” ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนขับเคลื่อนให้เกิดองค์ความรู้ ในวันที่ ๒๓-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ
ติดต่อผู้ประสานงาน นายสกรรจ์ พรหมศิริ

รายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ เพื่อเข้าประกวดและจัดนิทรรศการในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 สามารถส่งรายชื่อผลงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมในงานดังกล่าว ให้ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 และขอให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์ จัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน Entry form และจัดทำทำเนียบผู้เดินทาง ให้ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 25 มกราคม
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.inventorday.nrcy.go.th

รายละเอียด

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและเผยแพร่ผลงานสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2560 (WIS Forum 2017) ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการด้านการบริหารจัดการน้ำ ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการฯ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://thaisim.org

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "งานวิชาการรับใช้สังคม'" ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สามารถลงทะเบียนส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://hcuconf.hcu.ac.th

รายละเอียด

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2560 ในหัวข้อ Enhancong learning benefits from games, simulations and facilitation in Thailand 4.0 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพิชชา ดิษฐเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 02-345-1040 หรืออีเมล [email protected]

รายละเอียด
วิทยาลัยนครราชสีมา และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้กำหนดจักประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวัฒกรรม : อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0" ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ.วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2560
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://reg.nmc.ac.th/conference2017

รายละเอียด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 ปี 2017 The Sixth International Conference on Advancement of Development Administration 2017 - Social sciences and Interdisciplinary Studies (the 6th ICADA 2017- SSIS) ระหว่างวันที่ 1-6 มิถุนายน 2560 ณ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ICADA2017nida.ac.th

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2560 "ในวันศุกร์ที่ี่ 24 มีนาคม 2560 ณ.ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http:/ird.stou.ac.th/stouconference

รายละเอียด


     เชิญส่งบทความวิชาการภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนส่งบทความวิชาการภาษาอังกฤษในสาขาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดีที่ประพันธ์
     เป็นภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ และการแปล (อังกฤษ-ไทย หรือ ไทย/
     อังกฤษ) เพื่อเผยแพร่ในวารสาร Thoughts ฉบับประจำปี ค.ศ.๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖)

     
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้
     ได้ที่ [email protected]


สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวาสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES
     (RJAS) สอบถามรายละเอียดที่ [email protected]
รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยกาละลองคำ รายละเอียดเพิ่มเติม